در این درس واژه های پرسشی که به چهار حالت اسمی که فرا گرفتید، بررسی می شود

Wer پیش ترها هم آموختیم که این واژه به معنای چه کسی است و به جای فاعل انسان می نشیند.  

.Die Mutter bringt das Brot مادر نان را می آورد.

Wer bringt das Brot چه کسی نان را می آورد؟

آنچه که از جمله های بالا برداشت می شود، این است که Wer جانشین dieMutter شده است

به عبارتی می شود گفت که Wer به جای حالت Nominativ هست

Was به معنای چه چیزی و در مورد غیرانسان ( اشیاء ، حیوان و یا مفهوم) می پرسد

مثال 

Was bringt die Mutter یعنی مادر چه چیزی را می آورد؟ 

واژه پرسشی Was هم جانشین فاعل و هم جانشین مفعول مستقیم می باشد. البته برای غیرانسان 

یعنی هم Nominativ و هم Akkusativ 

و مثال برای هر دو نوع  

.Die Hase geht ins Garten 

Was geht ins Garten 

یعنی خرگوش به باغ می رود

و در پاسخ: چه چیزی به باغ می رود

Was در جمله بالا Nominativ و حالت فاعلی است

و اما در حالت مفعول مستقیم 

 .Er liest das Buch 

 Was liest er 

او(مذکر) کتاب را می خواند.  

در جمله بالا Was مفعول مستقیم و همان Akkusativ است.  

Wen پرسش در مورد مفعول مستقیم جمله یعنی حالت Akkusativ و همچنین مفعول انسان است

مثال 

.Ich liebe dich 

Wen liebst du 

من تو را دوست دارم.  

تو چه کسی را دوست داری؟  

wen همان Whom انگلیسی است. (با این تفاوت که whom تنها در نوشتار به کار می رود اما wen هم در نوشتار و هم در گفتار.)  

Wem پرسش از مفعول غیر مستقیم( متمم) جمله می باشد. یعنی جانشینDativ است

مثال 

.Mina hilft dem Vater 

Wem hilft Mina 

مینا به پدر کمک می کند

چه کسی به پدر کمک می کند؟ 

واژه پرسشی Wem  هم جانشین متممی است که انسان است در غیر این صورت از Was استفاده می شود

مثال 

.Der Mann gibt dem Hund einbisschen Fleich 

مرد به آن سگ مقداری گوشت می دهد

Was gibt der Mann einbisschen Fleich 

خوب دوستان عزیز آخرین واژه پرسشی ٌWesen یعنی مال چه کسی؟ و جانشینحالت ملکی و همان Genetiv است

برای نمونه 

.Ich sehe die Tochter der Lehrerin 

یعنی  

من دختر خانم معلم را می بینم

Wesen Tochter siehst du 

تو دختر چه کسی را می بینی؟ 

Zugriffe: 4308