درس امروز راجع به ساختار قید حالت و صفت در یک جمله آلمانیه

دوستان در زبان انگلیسی بسیار تا حالا شنیدید 

.He is carefull 

.He drives carefully 

در جمله نخست  واژه ای که با رنگ قرمز مشخص شده صفت است. و همین واژه در جمله دوم با رنگ آبی   با کمی تغییر در نقش قید حالت ظاهر شده است.  

او محطاط است

او محطاطانه رارنندگی می کند

 

و اما صفت و قید حالت در زبان آلمانی به مراتب از زبان های فارسی و انگلیسی آسان تر است. بخاطر اینکه صفت و قید حالت در زبان آلمانی ساختاری یکسان دارند

به مثال های زیر توجه بفرمایید!  

.Er ist fleißig 

.Er lernt fleißig 

یعنی  

او ( مذکرزرنگ ( فعال) است

او فعالانه یاد می گیرد

 

.Du bist schnell 

.Du läufst schnel

 یعنی  

تو تند ( چابک) هستی

تو  بتندی می دوی

 

 

 .Sie ist schön 

.Sie spielt schön 

 

یعنی  

او ( مونثزیباست

او بزیبای می نوازد

Zugriffe: 4522