فعل بودن (sein) – زمان گذشته

 

آلمانی

فارسی

مفرد

ich war

من بودم

du warst

تو بودی

er war
sie war
es war

او بود

جمع

wir waren

ما بودیم

ihr wart

شماها بودید

sie waren

آنها بودند

Sie waren

شما(مخاطب محترم )بودید

 

 

 

فعل بودن (sein)- ماضی نقلی

 

آلمانی

فارسی

مفرد

ich bin gewesen

من بوده ام

du bist gewesen

تو بوده ای

er ist gewesen
sie ist gewesen
es ist gewesen

او بوده است

جمع

wir sind gewesen

ما بوده ایم

ihr seid gewesen

شماها بوده اید

sie sind gewesen

آنها بوده اند

Sie sind gewesen

شماها بوده اید

 

  

 

فعل بودن (sein)- ماضی بعید

 

آلمانی

فارسی

مفرد

ich war gewesen

من (درگذشته ی دور) بوده ام

du warst gewesen

تو(درگذشته ی دور) بوده ای

er war gewesen
sie war gewesen
es war gewesen

او (درگذشته ی دور) بوده است

wir waren gewesen

ما (درگذشته ی دور) بوده ایم

ihr wart gewesen

شما ها (درگذشته ی دور) بوده اید

sie waren gewesen

آنها (درگذشته ی دور) بوده اند

Sie waren gewesen

شما (مخاطب محترم) (درگذشته ی دور) بوده اید

 

 

زمان ماضی در زبان آلمانی

این زمان که به آن در آلمانی «präteritum» می‌گویند دلالت به انجام یک کار ادامه دار در گذشته و یا نقل یک اتفاق در گذشته دارد. احتمالا به جملات در این زمان تنها در هنگام خواندن روزنامه یا کتاب برخواهید خورد.

موارد استفاده

در عمل شما معمولا به در صحبت‌های روزمره فقط دو فعل sein (بودن)  و haben (داشتن) را در این زمان استفاده خواهید کرد. موارد برخورد به بقیه افعال در حالت ماضی تنها در مکتوبات و داستان‌هاست. از این رو در صورتی که بتوانید این دو فعل را به درستی در زمان ماضی به کار برید مشکل زیادی در صحبت کردن و درک مطالب شفاهی ندارید. توصیه می‌گردد در مورد یادگیری گرامر سعی کنید پس از یادگیری سطحی این زمان, وقت بیشتری را برای یادگیری قسمت‌های با اولویت‌تره گرامر زبان آلمانی بگذارید.

طریقه استفاده

1- افعال ضعیف

پسوند –en را از مصدر فعل حذف کنید و برای افعال مفرد پسوند –te و برای افعال جمع و Sie پسوند –ten را به فعل اضافه کنید. برای ضمایر du و ihr نیز بیاد به ترتیب پسوند –test و –tet  اضافه ‌می شود.

به مثال زیر توجه کنید.

hörten

wir

hörte

ich

hörtet

ihr

hörtest

du

hörten

Sie

hörten

Sie

hörten

sie

hörte

er/sie/es/man

 

در این مورد هم باید به خطار داشته باشید که در صورتی که حرف آخر ریشه فعل t یا d باشد باید حرف –e را قبل از اضافه کردن پسوند صرف کنند اضافه کنید.

به مثال زیر توجه کنید.

arbeiteten

wir

arbeitete

ich

arbeitetet

ihr

arbeitetest

du

arbeiteten

Sie

arbeiteten

Sie

arbeiteten

sie

arbeitete

er/sie/es/man

2- افعال قوی

در مورد تغییر افعال قوی به حالت گذشته «präteritum» هیچ قائده خاصی وجود ندارد و تنها راه به خاطر سپردن حالت ماضی این افعال است.
زمان گذشته کامل در زبان آلمانی

زمان گذشته کامل درواقع دقیقا کاربرد زمان گذشته کامل در زمان انگلیسی را دارد. در واقع در این زمان در جایی استفاده می‌شود که یک کار در زمان گذشته پیش از عمل دیگری شروع شده و به پایان رسیده باشد.

طریقه استفاده

قوانین گرامری این زمان دقیقا مشابه حال کامل است تنها کافیست که دو فعل haben و  sein را به زمان گذشته ببریم و در جمله استفاده کنیم. بقیه جمله دقیقا به همان صورتی که زمان حال کامل ساخته می‌شد ساخته می‌شود.

Participle Perfect

بقیه جمله

war/hatte

Ich/er/sie

waren/hatten

wir/sie/Sie

از این زمان معمولا قبل از حروف اضافه‌ای که به زمان دلالت دارند مانند nachdem (بعد از), bevor (قبل از), als (زمانیکه) و یا حروفی از این دست استفاده می‌شود.


Zugriffe: 8639