در این بخش به طریقه صحیح گفتن تاریخ در زبان آلمانی می‌پردازیم.

در زبان آلمانی نیز مانند زبان فارسی و انگلیسی برای گفتن تاریخ از اعداد ترتیبی (اول, دوم, سوم و ...) استفاده می‌کنیم.

برای ترتیبی کردن بیشتر اعداد تا 19 باید پسوند –ten را به انتهای آنها اضافه کرد و از 20 به بعد از پسوند –stenاستفاده می‌کنیم.

برای گفتن یک بازه از تاریخ به صورت «از... تا ...» در آلمانی از vom... bis zum... استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Vom vierten bis zum achten August

از چهارم تا هشتم اوت

Vom zwanzigsten bis zum einunddreißigsten

از بیستم تا سی و یکم

همانطور که گفتم برخی اعداد از برای ترتیبی شدن از قائده پیروی نمی‌کنند. این اعداد به صورت زیر ترتیبی می‌شوند.

ersten

اول

dritten

سوم

siebten

هفتم

achten

هشتم

برای نشان دادن اعداد ترتیبی به صورت علامت از یک نقطه در کنار عدد استفاده می‌کنند.

Von 4. bis zum 8. August

از چهارم تا هشتم اوت

Von 20. bis zum 31..

از بیستم تا سی و یکم

 

Zugriffe: 5856