در این بخش به بیان راه‌های برای نشان دادن موافقت یا مخالفت می‌پردازیم.

راه‌های مختلفی برای بیان موافقت یا تائید نظر دیگران وجود دارد که من به بیان برخی از آنها در اینجا می‌پردازم.

اولین روش استفاده از Genau است. این واژه به معنی «دقیقا» است. اما می‌تواند معنی «البته» را نیز داشته باشد.

روش بعدی استفاده از عبارات In Ordnung است. این عبارت به معنی «صحیح است» یا «درست است» است.

روش بعدی برای تائید نظر کسی استفاده از جمله Ich verstehe است. این جمله به معنی «می‌فهمم» یا «درک می‌کنم» است.

برای نشان دادن عدم مواقفت یا مخالفت می‌توانید از عبارت Stimmt nicht به معنی «اشتباه است» یا از جملهIch glaube nicht به معنی «من اینطوری فکر نمی‌کنم» استفاده کنید.

Zugriffe: 5388