در این بخش به بیان روش‌هایی برای صحبت کردن درباره چیزهایی که دوست دارید یا ندارید می‌پردازیم.

اولین راه استفاده از عبارت ich mag است. توجه داشته باشید که پس از این عبارت باید از یک اسم استفاده کنید.

.Ich mag Schokoladenkuchen

من کیک شکلاتی دوست دارم.

برای صحبت کردن درباره چیزهایی که دوست ندارید تنها لازم است که از واژه nicht در انتهایی جمله استفاده کنید.

.Ich mag Schokoladenkuchen nicht

من کیک شکلاتی دوست ندارم.

.Ich mag Fußball nicht

من فوتبال دوست ندارم.

.Ich mag Wurst nicht

من سوسیس دوست ندارم.

راه دوم استفاده از عبارت es gefällt mir است. این عبارت به صورت تحت الفظی به معنی «این منرا خوشحال (راضی) می‌کند» است. و پس از آن باید از یک اسم استفاده کرد.

.Fußball gefällt mir

من فوتبال را دوست دارم.

.Das T-shirt gefällt mir

من این تی شرت را دوست دارم.

برای منفی کردن جملات باید واژه nicht را به انتهای جمله اضافه کنید.

.Fußball gefällt mir nicht

من فوتبال دوست ندارم.

.Das T-shirt gefällt mir nicht

من این تی شرت را دوست ندارم.

روش بعدی استفاده از قید gern استباید توجه داشته باشید که برعکس دو روش بالا پس از gern باید از یک فعل استفاده کنید.

.Ich schwimme gern

من شنا کردن را دوست دارم.

.Ich tanze gern

من رقصیدن را دوست دارم.

.Ich singe gern

من آواز خواندن را دوست دارم.

برای منفی کردن جملات بالا باید از nicht قبل از gern استفاده کنید.

.Ich schwimme nicht gern

من شنا کردن را دوست ندارم.

.Ich tanze nicht gern

من رقصیدن را دوست ندارم.

.Ich singe nicht gern

من آواز خواندن را دوست ندارم.

Zugriffe: 3910