احادیثی در توسل به قرآن

برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن

آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان

آیه به جهت زیادی رزق

آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق

آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل

خواص هفت آیه پر فضیلت

آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند

چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن

آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید

آیه جهت فرزند پسر

آیه جهت بی خوابی طفل

آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند

آیه به جهت نجات از سختی‌ها

آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد

آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد

جهت محفوظ ماندن بنا

آیه به جهت محبت و دوستی

آیه جهت عزیز و محترم شدن

آیه جهت برآمدن هر حاجت

آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی

آیه جهت بیدار شدن از خواب

آیه جهت بلند شدن از مجلس

آیه جهت بستن زبان دشمن

آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن

آیه جهت فراری دادن دشمن

آیه جهت آشتی نمودن

آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد

آیاتی جهت فروش متاع

آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود

آیه جهت ترسیدن در شبها

آیه جهت ترس از عقرب

آیه جهت نجات از زندان

آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود

آیه به جهت دفع حمله سگ

آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت

آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض

آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات

آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی

آیه‌ای برای صحت

آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید

آیاتی برای شفای بیمار

آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار

آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید

آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل

آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا

آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم

آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد

آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه

آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا

آیه‌ای به جهت دفع مورچهZugriffe: 63934