یک مکالمه ساده به زبان آلمانی شروع می کنیم.

Rita : Guten Tag! Ich bin Rita Bartolini. Ich lerne hier Deutsch.

ریتا : روز بخیر! من ریتا بارتُلینی هستم.من در اینجا آلمانی یاد می گیرم.

Richard: Ich bin Richard Robertson.Ich komme aus England.

Und das ist mein Freund Peter Karlis, er kommst aus Griechenland. ich arbeite viel,und Peter arbeitet wenig.Ich sage immer:Peter Du bist faul , und ich bin fleißig.

ریچارد : من ریچارد رابرتسُن هستم.من اهل انگلستان هستم و این دوست من پیتر کارلیس است ، او(مذکر) اهل یونان است.من بسیار کار می کنم و پیتر کم کار می کند.من همیشه می گویم :پیتر، تو تنبل هستی و من جدی (سرسخت و اهل کار) هستم.

Peter : Das sagst du ! Aber das ist nicht richtig. Du lernst langsam und ich lerne schnell.

پیتر : تو این را می گویی ! ولی این درست نیست(اینچنین نیست). تو به آهستگی یادمی گیری و من به سرعت یاد می گیرم.

Die schüler und Schülerinnen gehen in die Klasse.Ein Lehrer kommst.

دانش آموزان(پسر) و دانش آموزان(دختر) به کلاس می روند.یک معلم(مرد) می آید.

Lehrer : Guten Tag ! Mein Name ist Hans Müller

معلم مرد : روز بخیر! نام من هانس مولر است.

Rita : Ich denke, eine Lehrerin kommt in die Klasse.Kommt sie nicht?

ریتا : من فکر می کنم ، (که) یک معلم زن به کلاس می آید.او نمی آید؟

Lehrer : Nein,Frau Becker kommt heute nicht.Sie ist krank.

Ich frage - und Sie antworten,oder Sie fragen und ich antworte...

معلم : خیر ، خانم بکر امروز نمی آید.او(مونث) مریض است.

من می پرسم و شما پاسخ می دهید ، یا شما می پرسید و من پاسخ می دهم.

لغات و اصطلاحات جدید :

faul                           -------(صفت)-------                   تنبل و کم کار

fleißig                        -------(صفت)-------                  با پشتکار

 langsam-                  ------(قید)---------                   به آهستگی

schnell                     ---------(قید)--------                  به سرعت

der Schüler ,             ---------(اسم)--------               دانش آموز پسر

die Schülerrin , nen   ---------(اسم)--------               دانش آموز دختر

krank                       --------(صفت)--------                ،بیمار مریض

fragen                   ---------(فعل)---------                  پرسیدن

 

Zugriffe: 17808