شغل شما چیست

Was sind Sie von Beruf?

Herr Wild: Frau Ito ! Guten Tag

.خانم ایتو! روز بخیر

Frau Ito: Ah , Herr…… 

   …..آه ، آقای

Herr Wild :Wild , ich heisse Thomas Wild.

ویلد، اسم من توماس ویلد است

Frau Ito: Ja Guten Tag,Herr Wild!Arbeiten Sie hier?

بله روز بخیر.آقای ویلد!شما اینجا کار میکنید؟

Herr Wild:Ja , Ich arbeite bei Technogerma.

بله ، من کار می کنم با تکنوگرما

Frau Ito: Wirklich ? Ich arbeite auch hier – bei Traslingua

.واقعا؟من هم کار می کنم اینجا با ترانسلینگوا.

Herr Wild:Ja?- Was sind Sie von Beruf, Frau Ito?

بله ؟ کار شما چیست، خانم ایتو؟      

Frau Ito: Ich bin Übersetzerin fur Englisch und Fronzosich

من مترجم زبان انگلیسی به فرانسه هستم

Herr Wild:Und jetzt lernen Sie auch Deutsch!

و الان هم آلمانی آلمانی هم  می خوانید؟

Frau Ito : Ja – und Sie? Was machen Sie?

بله- و شما؟ شما چه کار میکنید؟

Herr Wild:Ich bin Techniker

.من مهندس هستم

Frau Ito: Sind Sie allein in Japan oder…

شما در ژاپن تنها هستید یا…ا

Herr Wild:Nein , meine Frau und meine Kinder sind auch hier

.نه خانم من و بچه های من هم اینجا هستند.

Frau Ito : Arbeitet Ihre Frau?

خانم شما کار میکنند؟

Herr Wild:Ja , sie ist Dolmetscherin

.بله، او مترجم حضوری است

Frau Ito :Wirklich ? mein Mann ist auch Dolmetscher

.واقعا؟ شوهر من هم مترجم حضوری است

 

: کلمات جدید

Beruf

شغل

Übersetzerin

مترچم

Frau

خانم

Deutsch

آلمانی

Herr

آقا

Techniker

مهندس

Heisse

نامیدن

allein

تنها

Arbeiten

کارکردن

Kinder

بچه(ها)

bei

با

Dolmetscherin

مترجم حضوری

Wirklich

واقعا

 

auch

همچنین

 

 

Ich bin Lehrer

من معلم (مذکر) هستم

Ich bin Lehrerin

من معلم (مونث) هستم

Ich bin Polizist

من مامور پلیس (مذکر) هستم

Ich bin Polizistin

من مامور پلیس (مونث) هستم

Ich bin Mechaniker

من مکانیک (مذکر) هستم

Ich bin Mechanikerin

من مکانیک (مونث) هستم

Zugriffe: 4942