افعال لازم و متعدی

 این درس درباره افعال لازم و متعدی می­باشد. همان­گونه که می­دانید فعل لازم فعلی است که در آن مفعول به کار نرفته­است و در برابر آن فعل متعدی فعلی است که در آن مفعول به کار رفته شده­است.

البته در درسی که حروف اضافه ویژه مفعول (Akkusativ) و متمم (Dativ) را آموختیم، با این دو گروه فعل نیز آشنا شدیم، اکنون در اینجا یک بار دیگر در جدولهای زیر توجه شما دوستان گلم را به این­گونه از فعلها جلب می­نمایم. در جدول زیر فعلهای لازم آورده­ شده­است.

جمله فارسی

جمله آلمانی

فعل لازم

نامه­ات روی میز قرار دارد.

Dein Brief liegt auf dem Tisch

liegen

بچه روی کاناپه نشسته.

Das Kind sitzt auf dem Sessel

sitzen

لیوان روی میز قرار دارد.

Das Glass steht auf dem Tisch

stehen

لامپ بالای میز آویزان است.

Die Lampe hängt über demTisch

hängen

کلید در قفل فرو رفته­است.

Der Schlüssel steckt im Schloß

stecken

اکنون در جدول زیر توجه شما را به نمونه فعلهای متعددی جلب می­نمایم.

جمله فارسی

جمله آلمانی

فعل متعدی

نامه­ات را روی میز می­گذارم.

Ich lege deinen Brief auf denTisch

legen

آن خانم بچه را روی کاناپه می­نشاند.

Die Frau setzt das Kind aud denSessel

setzen

پتر لیوان را روی میز می­گذارد.

Peter stellt das Glass auf denTisch

stellen

مونیکا لامپ را بالای میز آویزان می­کند.

Monika hängt die Lampe über den Tisch

hängen

روبرت کلید را در قفل فرو می­کند.

Robert steckt den Schlüssel insSchloß

stecken

نکته (1): با توجه به جدولهای بالا، درمی­یابیم که فعلهای لازم، متمم (Dativ) دارند و فعلهای متعدی، مفعول(Akkusativ) دارند.

نکته (2): فعلهای stehen- stellen  و liegen- legen  هر دو به معنای قرار داشتن، گذاشتن می­باشد، با این تفاوت که stehen- stellen    قرار داشتن و یا گذاشتن به حالت عمودی است و  liegen- legen  به حالتافقی.

نکته (3): شکل برخی از فعلها در دو گونه لازم و متعدی یکسان است و ما باید از بافت و محتوای جمله متعدی بودن و یا لازم بودن آن را بدانیم.

Zugriffe: 9134