حروف اضافه مشترک مفعول و متمم

در یکی از درسهایی که خواندیم، آموختیم که پاره­ایی از حروف اضافه همراه با مفعول (Akkusativ) می­آیند و پاره­ایی دیگر همراه با متمم (Dativ) می­آیند. در این درس حروف اضافه­ایی را می­آموزیم که در هر دو گروه کاربرد دارد. در جدول زیر این نوع از حروف با نمونه­هایی بیان گردیده­است. امیدوارم که سودمند واقع شود.

حروف اضافه

حرف اضافه همراه مفعول

معنی

حرف اضافه همراه با متمم

معنی

an

Ich hänge das Bild an die Wand

من آن عکس رابر دیوار آویزان می­کنم.

Das Bild hängt an der Wand

آن عکسبر دیوار آویزان گردیده­است.

auf

Ich stelle die Tasse auf den Tisch

من آن فنجان راروی میز می­گذارم.

Die Tasse steht auf dem Tisch

فنجان رویمیز قرار دارد.

hinter

Ich gehe hinter das Haus.

من پشتخانه می­روم.

Der Garten ist hinter dem Haus

آن باغپشت خانه می­باشد.

neben

Er fährt den Wagen neben die Schüle

او ماشین را کنارمدرسه می­برد.

Die Garage ist neben der Schüle

گاراژ کنارمدرسه است.

in

Wir gehen jetzt ins Kino

ما الان بهسینما می­رویم.

Unsere Freunde sind jetzt im Kino

دوستانم اکنون درسینما هستند.

über

Er hängt die Lampe über den Tisch

او آن لامپ را در بالای میز آویزان می­کند.

Die Lampe hängt über dem Tisch

آن لامپبالای میز آویزان است.

Vor

Ich fahre vor die Garage

من ماشین رابه­سمت جلویگاراژ می­رانم.

Das Auto steht vor der Garage

ماشین در جلوی گاراژ قرار دارد.

zwischen

Ich lege das Geld zwischen die Bücher

من آن پول را میانکتابها می­گذارم.

Das Geld liegt zwischen den Büchern

آن پول در میان کتابها قرار دارد.

 

نکته (1): هرگاه جمله­ایی بیانگر حرکت به­سوی شیئی و یا کسی باشد، باید پس از حرف اضافه از مفعول (Akkusativ) استفاده کنیم، اما اگر حرکتی در کار نباشد، پس از حرف اضافه از متمم (Dativ) استفاده کنیم.

نکته (2): واژه پرسشی برای جمله­ایی که بیان حرکت است،wohin  می­باشد و برای جمله­ایی که حرکتی در آن نیست wo  است. مانند مثالهای زیر

Wohin gehst du?    Ich gehe In die Schule. 

Wo bist du?           Ich bin im Schule

 

Zugriffe: 7439