در درسهای پیش  ضمایر زبان آلمانی (این و این) را آموختید در این درس می­خواهیم همان ضمایر  را از طریق جدولهای زیر مرور کنیم.

ضمایر فاعلی

ضمایر مفعولی

ضمایر متممی

ضمایر ملکی

معنی ضمیر

ich

mich

mir

mein

من

du

dich

dir

dein

تو

er

ihn

ihm

sein

او (مذکر)

es

es

ihm

sein

آن (خنثی)

sie

sie

ihr

ihr

او (مونث)

ihr

euch

euch

euer

شماها

wir

uns

uns

unser

ما

Sie

Sie

Ihnen

Ihr

شما (جنابعالی)

sie

sie

ihnen

ihr

آنها

 

نکته (1) نخستین حرف در ضمیر معادل شما (جنابعالی) در هر حالتی با حرف بزرگ نشان داده می­شود.

نکته (2) به کاربرد هر یک از ضمایر نامبرده در جملات زیر توجه بفرمایید

آلمانی

فارسی

Ich bin ein Student.

من یک دانشجو (پسر) هستم.

Ich liebe dich.

من تو را دوست دارم.

Geben Sie mir bitte ein Papier.

خواهش می­کنم به من یک تکه کاغذ بدهید.

Das ist mein Buch.

این کتاب من است.

 

نکته (3) از میان ضمایر بالا، ضمایر ملکی با توجه به اسمی که پیش از آن بیایند، صرف می­شوند اما دیگر ضمایر ثابت می­باشند و تغییری نمی­کنند. برای نمونه ضمیر(mein) را در حالت­های گوناگون  از طریق جدول زیر صرف می­کنیم.   

 

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genetiv

Singular

Maskulin

mein Mann

meinenMann

meinemMann

meinesMannes

Neutral

mein Buch

mein Buch

meinemBuch

meinesBuches

Femenim

meine Frau

meine Frau

meiner Frau

meiner Frau

Plural

meineKinder

meine Kinder

meinenKindern

meiner Kinder

  

نکته (4) در جدول زیر موارد کاربرد حالت ضمیر ملکی در چهار حالت نامبرده آورده شده­است. خواهش می­کنم که دقیقاً توجه بفرمایید.

 Das ist mein Auto (این اتوموبیل من است.) 

 Ich sehe meinen Freund (من دوستم را می­بینم.) 

  Er hilft seiner Frau (او (مونث) به شوهرش کمک می­کند.) 

 Ich gebe dem Kind meines Freundes eine Schokolade 

(من به بچه دوستم (مذکر) یک شوکولات دادم.) 

 

Zugriffe: 6753