حروف اضافه همرا با Dativ

در زبان آلمانی اسمی که پس از حروف اضافه می آید با توجه به همان حرف اضافهAkkusativ و یا Dativ می باشد.  

 نخست حروف اضافه همراه Dativ را بررسی می کنیم 

nach: حرف اضافه مکانی است به معنای به سوی مثلا به سوی شهر و یا کشوری حرکت کردن. که در این صورت هرگز حرف تعریف را ذکر نمی کنیم

برای مثال 

Ich fahre nach Malayer 

یعنی 

من به سوی ملایر حرکت می کنم

zu: این حرف تعریف مکانی است و به معنای به نزد است. اسم پس از این حرف تعریف حتما باید Dativ باشد

برای مثال 

Ich gehe jetzt zu meinem Freund 

یعنی 

من اکنون به نزد دوستم( مذکر) می روم

 این حرف تعریف به معنای «به» نیز می باشد

مثل 

Wir gehen zur Schule 

یعنی  

ما به مدرسه می رویم

راستی دوستان گلم Schule چونکه مونث هست، حرف تعریفش die می باشد و چونکه پس از حرف اضافه zu واقع شده است، پس باید Dativ باشد. بنابراین die به der تبدیل میشه. یعنی 

zu der Schule  که مخففش میشه zur Schule  

حرف اضافه zu به معنای برای نیز هست که در این مورد قبل از مصدر واقع می شود

مثل 

Die Kinder gehen zum essen 

یعنی 

بچه ها برای خوردن می روند

von به معنای( از )و یا (از آن

مثل 

ِDer Zug kommt von Berlin 

قطار از برلین می آید

و یا 

Das Geld ist von meinem Vater 

این پول از پدرم است.  

aus : به معنای (از) (خارج از یک کشور ویا شهر) ( اهل کشور ویا شهری

مثل 

Peter kommt aus Hamburg 

یعنی 

پتر اهل هامبورگ است

Saba geht aus dem Haus 

صبا از خانه خارج می شود

این حرف اضافه به معنی بوسیله هم هست

مثل 

Man trinkt Kaffee aus der Tasse 

یعنی 

آدم قهوه را از (به وسیله)  فنجان می نوشد

bei: به معنی (نزد)، (پیش) و (نزدیک) می باشد

مثل 

Hans ist bei seiner Tante 

یعنی 

هانس نزد عمه اش هست

 gegenüber به معنای روبرو می باشد 

Er parkt das Auto gegenüber der Schule 

یعنی 

او ماشین را روبروی مدرسه پارک می کند.

Zugriffe: 11102