ضمیر مفعولی در زبان آلمانی

در این درس ضمیرهای مفعولی( مستقیم) یعنی ضمیرهای که Akkusativ هستند، به شما دوست داران زبان آلمانی آموزش داده می شود.  

در درس سوم ضمیرهای فاعلی را آموختیم. و آن دسته از ضمیرها ضمیرهای بود که جزء ضمیرهای حالت Nominativ محسوب می شدند.  

در جدول زیر ضمیرهای هر دو حالت آورده شده است

لطفا مطالعه بفرمایید

Sie

sie

ihr

wir

es

sie

er

du

Ich

ضمیرهای فاعلی

Sie

sie

euch

uns

es

sie

ihn

dich

Mich

ضمیرهای مفعولی

 

برای اینکه بهتر این مبحث را یاد بگیرید، به نمونه های زیر که از هر دو نوع ضمیر در آنها به کار رفته است، توجه کنید

.Ich sehe Ihn 

.Du vereschtest mich 

.Ich liebe dich 

.Er sucht uns 

؟Warum kann er sie nicht vergessen 

معنی جمله های بالا 

من او را می بینم

تو مرا می فهمی

من تو را دوست دارم

او ما را می جوید

چرا او(مذکر) نمی تواند او(مونث) را فراموش کند؟ 

Zugriffe: 5076