در زبان آلمانی هر وقت خواستید جمله ای را پرسشی کنید، کافیست که جای فعل و فاعل را عوض کنید

به این جمله ها توجه کنید

.Er wohnt in Teheran 

.Mandana spricht Chinisisch 

.Das ist ein Fenster 

.Ich bin ein Student 

حالا در این جمله ها باید جای فعل و فاعل را عوض کنیم. با این کار جمله های پرسشی می

سازیم.

?Wohnt er in Teheran  

? Spricht Mandana Chinisisch 

?Ist das ein Fenster 

?Bist du ein Student 

 

خوب به معانی جملات پرسشی شده توجه کنید

 

آیا او ( مذکر) در تهران زندگی می کند؟ 

آیا ماندانا چینی صحبت می کند؟ 

آیا آن یک پنجره است؟ 

و آخرین جمله  

آیا تو یک دانشجو هستی؟ 

 

جمله های پرسشی که فراگرفتید، اصطلاحتا به جمله های پرسشی بله و خیر موسومند. یعنی برای جواب دادن به این جمله ها ما از بله و خیر استفاده می کنیم

مثلا می گوییم تو در ایران زندگی میکنی؟ 

در جواب می گوییم 

بله، من در ایران زندگی می کنم

و یا آیا تو در ساوه زندگی می کنی؟  

در جواب می گوییم

نه، من در ساوه زندگی نمی کنم. من در ملایر زندگی می کنم.

حالا آلمانی همین جمله ها را می نویسیم!

?Wohnst du in Iran 

دJa, Ich wohne in Iran

 

?Wohnst du in Saveh 

 Nein, Ich wohne nicht in Saveh. Ich wohne in Malayerپس از استفاده کردن از یک کلمه سوالی در جمله فعل اصلی بلافاصله بعد از آن می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

؟Was sind Sie von Beruf

شغل شما چیست؟

؟Was ist das

این چیست؟

؟Wo wohnen Sie

کجا زندگی می‌کنید؟

؟Wohin, bitte

به کجا, لطفا؟

در برخی موارد برای سوالی کردن جمله نیازی به استفاده از کلمات سوالی نیست. در این موارد به سادگی با جابه‌جا کردن محل فعل از جایگاه دوم در جمله به جایگاه اول می‌توان جمله را سوالی کرد. به جملات زیر توجه کنید:

؟Ist das ein Taxi
؟Ist das der Herd
؟Sind wir da

Das ist ein Taxi
Das ist der Herd
Wir sind


 

 

 

جمله‌های زیر را تمرین کنید.

پدر شما کجاست؟

?Wo ist Ihr Vater

پدر من در خانه است.

.Mein Vater ist zu Hause

خواهر شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Schwester

خواهر من در هامبورگ است.

.Meine Schwester ist in Hamburg

مادر بزرگ شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Großmutter

مادربزرگ من در رم است.

.Meine Großmutter ist in Rom

آیا عمو/دائی شما در رم است؟

?Ist Ihr Onkel in Berlin

نه, عمو/دائی من در برلین نیست.

.Nein, mein Onkel ist nicht in Berlin

عمو/دائی من در هایدلبرگ است.

.Mein Onkel ist in Heidelberg

آیا دوست (مونث) شما در خانه است؟

?Ist Ihre Freundin zu Hause

نه, دوست من در خانه نیست.

.Nein, meine Freundin ist nicht zu Hause

دوست من در آمریکا است.

.Meine Freundin ist in Amerika

آیا خودروی شما اینجاست؟

?Ist Ihr Auto hier

نه, خودروی من از اینجا دور است.

.Nein, mein Auto ist weit von hier

 

خلبان کجاست؟

؟Wo ist der Pilot

حلبان در هانوور است.

.Der Pilot ist in Hannover

کتابخانه کجاست؟

؟Wo ist die Bibliothek

کتابخانه از اینجا دور است.

.Die Bibliothek ist weit von hier

موزه کجاست؟

؟Wo ist das Museum

موزه از اینجا دور نیست.

.Das Museum ist nicht weit von hier

پرفسور کمپ کجاست؟

؟Wo ist Professor Kamps

پرفسور کمپ در خانه است.

.Professor Kamps ist zu Hause

آیا خانم کمپ در خانه است؟

؟Ist Frau Kamps zu Hause

بله, خانم کمپ در خانه است.

.Ja, Frau Kamps ist zu Hause

نه, خانم کمپ در خانه نیست.

.Nein, Frau Kamps ist nicht zu Hause

خانم کمپ در برلین است.

.Frau Kamps ist in Berlin

آیا عمه/خاله شما در خانه است؟

؟Ist Ihre Tante zu Hause

بله, عمه/خاله من در خانه است.

.Ja, meine Tante ist zu Hause

نه عمه/خاله من در خانه نیست.

.Nein, meine Tante ist nicht zu Hause

عمه/خاله من در لهستان است.

.Meine Tante ist in Polen

 

Ist das ein Buch oder ein Heft

آن یک کتاب است.

.Das ist ein Buch

آن یک کتابخانه است یا یک دبیرستان؟

Ist das eine Bibliothek oder ein Gymnasium?

آن یک کتابخانه است.

.Das ist eine Bibliothek

آن چیست؟

?Was ist das

آن رایانه من است.

.Das ist mein Computer

آن چیست؟

?Was ist das

آن روزنامه من است.

.Das ist meine Zeitung

آن چیست؟

?Was it das

آن یک رودخانه است.

.Das ist ein Fluss

آن چیست؟

?Was ist das

آن یک ساعت است.

.Das ist eine Uhr

آیا آن یک آپارتمان است؟

?Ist das eine Wohnung

بله, آن یک آپارتمان است.

.Ja, das ist eine Wohnung

نه, آن یک آپارتمان نیست.

.Nein, das ist keine Wohnung

آن یک خانه است.

.Das ist ein Haus

آیا آن یک مداد است؟

?Ist das ein Bleistift

بله, آن یک مداد است.

.Ja, das ist ein Bleistift

نه, آن یک مداد نیست.

.Nein, das ist kein Bleistift

آن یک خودکار است.

.Das ist ein Kuli

آیا آن یک شهر است.

?Ist das eine Stadt

بله, آن یک شهر است.

.Ja, das ist eine Stadt

 

سوالات بله/خیر و زیر را پرسیده و سپس به آنها جواب دهید.

آیا او عمو/دائی است؟

?Ist das der Onkel

بله, او عمو/دائی است.

.Ja, das ist der Onkel

نه, او عمو/دائی نیست.

.Nein, das ist nicht der Onkel

او پدر بزرگ است.

.Das ist der Großvater

آیا او یک دوست است؟

?Ist das ein Freund

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist ein Freund

نه, او یک دوست نیست.

.Nein, das ist kein Freund

او برادر من است.

.Das ist mein Bruder

آیا او مادر بزرگ است؟

?Ist das die Großmutter

بله, او مادر بزرگ است.

.Ja, das ist die Großmutter

نه, او مادر بزرگ نیست.

.Nein, das ist nicht die Großmutter

او عمه/خاله من است.

.Das ist meine Tante

آیا او یک دوست (مونث) است؟

?Ist das eine Freundin

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist eine Freundin

نه, او یک دوست است.

.Nein, das ist keine Freundin

او خواهر من است.

.Das ist meine Schwester

 

پرسش‌های مهم

واژه پرسشی

واگویی

پارسی

wer?

ورِ

کی/ چه کسی؟

was?

واس

چی/ چه چیزی؟

wo?

وو

کجا؟

warum?

واروم

چرا؟

wann?

وان

کی/ چه زمانی؟

wie?

وی

چطور؟

wie viel?

وی فیل

چندتا؟

wie lange?

وی لانگِ

چقدر وقته؟

 

 

پرسش

واگویی

پارسی

Gibt es ...?

گیبت اِس...؟

آیا ... اینجا هست؟

Haben Sie ...?

هابِن زی...؟

آیا شما ... دارید؟

Wo ist/sind ...?

وو ایست/ زیند...؟

... کجاست؟

Wo kann ich ...?

وو کان ایش...؟

کجا می‌توانم ...؟

Verkaufen Sie ...?

فِرکاوفِن زی...؟

آیا ... می‌فروشید؟

Wie viel kostet das?

وی فیل کُستِت دَس؟

قیمتش چقدر است؟

Was ist das?

واس ایست دَس؟

این چیه؟

Um wie viel Uhr?

اوم وی فیل اووِ؟

ساعت چند؟

Wie spät ist es?

وی شپِت ایست اِس؟

ساعت چند است؟

Können Sie mir helfen?

کُنِن زی میر هِلفِن؟

می‌توانید به من کمک کنید؟

Wie weit ist es bis ...?

وی وایت ایست اِس بیس...؟

چقدر (مسافت) تا ... مانده؟

Gibt es einen Bus nach ...?

گیبت اِس آینِن بوس نَخ...؟

آیا اتوبوسی برای ... هست؟

Wie geht es Ihnen?

وی گیت اِس اینِن...؟

حال شما چطور است؟

Gefällt es Ihnen?

گِفِلت اِس اینِن؟

آیا این را دوست دارید؟

Wie heiβen Sie?

وی هایسِن زی؟

اسم شما چیست؟

Wie alt sind Sie?

وی آلت زیند زی؟

چند سالتان است؟

Woher kommen Sie?

ووهِر کامِن زی؟

اهل کجا هستید؟

Was machen Sie beruflich?

واس ماخِن زی بروفلیش؟

شغلتان چیست؟

Wie bitte?

وی بیتِ؟

ببخشید؟ (زمانی که چیزی را درست نمی‌شنوید)

Wirklich?

ویکلیش؟

واقعا؟

Na und?

نَ اوند؟

خوب که چی؟

 


در این بخش به بیان طریقه سوال کردن با کلمه سوالی Warum (چرا؟) و پاسخ دادن به این سوالات می‌پردازیم. تمرین‌های زیر را تکرار کنید.

برای جواب دادن به سوال‌های مطرح شده با Warum می‌توان از واژه denn (چون, چراکه) استفاده کرد.

چرا ایریس در خانه است؟

?Warum ist Iris zu Hause

ایریس در خانه است چون او مریض است.

.Iris ist zu Hause, denn sie ist krank

چرا تو در خانه‌ای؟

?Warum bist du zu Hause

من در خانه‌ام چون مریض هستم.

.Ich bin zu Hause, denn ich bin krank

چرا او در خانه است?

?Warum ist er zu Hause

او در خانه است چون مریض است.

.Er ist zu Hause, denn er ist krank

چرا این دختر در خانه است؟

?Warum ist das Mädchen zu Hause

این دختر در انه است چون او مریض است.

.Das Mädchen ist zu Hause, denn es ist krank

چرا ما در خانه‌ایم

?Warum sind wir zu Hause

شما در خانه‌اید چون مریض هستید.

.Ihr seid zu Hause, denn ihr seid krank

توماس! اریک! چرا شما در خانه هستید

?Thomas! Erik! Warum seid ihr zu Hause

ما در خانه هستیم چون ما مریض هستیم

.Wir sind zu Hause, denn wir sind krank

چرا شما در خانه‌اید, آقای برنر؟

?Warum sind Sie zu Hause, Herr Brenner

من در خانه‌ام چون من مریض هستم.

.Ich bin zu Hause, denn ich bin krank

 

در این بخش به بیان طریقه سوال کردن با کلمه سوالی Wann (چه وقت؟) و پاسخ دادن به این سوالات می‌پردازیم. تمرین‌های زیر را تکرار کنید.

مهمانی چه زمانیست؟

?Wann ist die Party

مهمانی امروز است.

.Die Party ist heute

مهمانی فرداست.

.Die Party ist morgen

مهمانی هفته بعد است.

.Die Party ist nächste Woche

مهمانی روز دوشنبه است.

.Die Party ist am Montag

امتحان چه زمانیست؟

?Wann ist das Examen

امتحان امروز است.

.Das Examen ist heute

امتحان فرداست.

.Das Examen ist morgen

امتحان هفته بعد است.

.Das Examen ist nächste Woche

امتحان روز دوشنبه است.

.Das Examen ist am Montag

Zugriffe: 5716