حروف صدادار

شکل فونتیک

حروف دارای این صدا

نوع صدا

مثال

   

طول صدا

گردی زبان

 
         

[a:]

a, aa or ah

(کشیده)

گرد نشده (لب‌ها کاملا باز می‌شوند)

Tag m 
Zahn m

 
         

[a]

a

(کوتاه)

باز نشده (لب‌ها کاملا باز می‌شوند)

acht 
Mann m

         

[ɐ]

-er

(کوتاه) فقط در آخر واژه

گرد شده (لب‌ها گرد می‌شوند) همچنین گرد نشده (لب‌ها هم گرد نمی‌شوند)

Amerikaner m 
Computer m

         

[e:]

e, ee or eh

(کشیده)

گرد نشده (لب‌ها باز می‌شوند)

Eva
zehn

 
         

[ɛ]

e

(کوتاه)

گرد نشده (لب‌ها گرد نمی‌شوند)

kennen 
elf

         

[ə]

e

(«اِ» بی آهنگ)

گرد نشده (لب‌ها گرد نمی‌شوند)

kommen 
Dame f

         

[i, i:]

i, ie or ih

(کشیده)

گرد نشده (لب‌ها باز می‌شوند)

ihn 
sieben

 
         

[ɪ]

i

(کوتاه)

گرد نشده (لب‌ها گرد نمی‌شوند)

ich 
Kind nt

         

[o, o:]

o, oo or oh

(کوتاه)

گرد شده (لب‌ها گرد شده و به سمت جلو تمایل پیدا می‌کنند)

orange 
ohne

 
         

[ɔ]

o

(کوتاه)

گرد شده (لب‌ها گرد می‌شوند)

Mittwoch m 
kommen

         

[u:]

u, uh

(کشیده)

گرد شده (لب‌ها گرد شده و به سمت جلو تمایل پیدا می‌کنند)

du sg 
Uhland

 
         

[ʊ]

u

(کوتاه)

گرد شده (لب‌ها گرد می‌شوند)

und 
Ulla

 

Zugriffe: 6946