جدول ضمایر شخصی

Pronomen (plural)

ضمیر (جمع)

Pronomen (singular)

ضمیر (مفرد)

wir

ما

ich

من

du

تو

ihr

شما (غیر محترمانه)

es

او (خنثی)

er

او (مذکر)

sie

آنها

sie

او (مونث)

Sie*

شما و تو محترمانه

 

* ضمیر Sie محترمانه حتما با حرف اول به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

 

صرف فعل sein در زمان حال

 (plural)

 (جمع)

 (singular)

 (مفرد)

wir sind

ما هستیم

ich bin

من هستم

du bist

تو هستی

ihr seid

شما هستید (غیر محترمانه)

es ist

او (خنثی) هست

er ist

او (مذکر) هست

sie sind

آنها هستند

sie ist

او (مونث) هست

Sie sind

شما و تو محترمانه هستید

Zugriffe: 5019