این بخش درباره مکان و سوال کردن درباره مکان است. برای سوال کردن درباره محل یک چیز یا کس از wo به معنی کجا استفاده می‌کنیم.

کجا زندگی می‌کنی؟

؟Wo wohnst du

زمانی که می‌خواهیم درباره واقع شدن چیزی در محلی صحبت کنیم از in استفاده می‌کنیم:

من در برلین زندگی می‌کنم.

Ich wohne in Berlin

برای مشخص کردن مکان یک چیز همچنین می‌توان از an نیز استفاده کرد.(از آنجایی که فاقد معادل فارسی است باید بگویم an معنایی شبیه به at در انگلیسی دارد).

من در دانشگاهی در برلین درس می‌خوانم.

Ich studiere an der Universität in Berlin

 

I'm studying at Berlin University

هر دو حرف اضافه an و in با توجه به جنس اسمی که پس از آنها می‌آید تغییر می‌کنند.

با هر کدام از اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه‌ی in به im تبدیل می‌شود که در واقع حالت خلاصه شده‌ای از in + dem است. به مثال زیر توجه کنید:

(das Krankenhaus) 
Ich arbeite im Krankenhaus

حرف اضافه an نیز دارای حالتی مشابه است و با اسامی مذکر و خنثی به شکل am در می‌آید که درواقع حالت خلاصه شده‌ای از an + dem است. به مثال زیر توجه کنید:

(der Potsdamer Platz)
؟Ist das am Potsdamer Platz

در مواجهه با اسامی مونث حروف اضافی in و an موجب می‌شوند که حرف تعریف آن اسم یعنی die به derتغییر کند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

(die Oranienburger Straße)
Ich wohne in der Oranienburger Straße 

(die Universität)
Ich studiere an der Universität


 

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن درباره محل را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

 

خلبان کجاست؟

؟Wo ist der Pilot

حلبان در هانوور است.

.Der Pilot ist in Hannover

کتابخانه کجاست؟

؟Wo ist die Bibliothek

کتابخانه از اینجا دور است.

.Die Bibliothek ist weit von hier

موزه کجاست؟

؟Wo ist das Museum

موزه از اینجا دور نیست.

.Das Museum ist nicht weit von hier

پرفسور کمپ کجاست؟

؟Wo ist Professor Kamps

پرفسور کمپ در خانه است.

.Professor Kamps ist zu Hause

آیا خانم کمپ در خانه است؟

؟Ist Frau Kamps zu Hause

بله, خانم کمپ در خانه است.

.Ja, Frau Kamps ist zu Hause

نه, خانم کمپ در خانه نیست.

.Nein, Frau Kamps ist nicht zu Hause

خانم کمپ در برلین است.

.Frau Kamps ist in Berlin

آیا عمه/خاله شما در خانه است؟

؟Ist Ihre Tante zu Hause

بله, عمه/خاله من در خانه است.

.Ja, meine Tante ist zu Hause

نه عمه/خاله من در خانه نیست.

.Nein, meine Tante ist nicht zu Hause

عمه/خاله من در لهستان است.

.Meine Tante ist in Polen


تمرین زیر درباره سوال کردن و پاسخ دادن درباره محل افراد است. جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

 

 

آقای اشنایدر کجاست؟

؟Wo ist Herr Schneider

آقای اشنایدر در آلمان است.

.Herr Schneider ist in Deutschland

پرفسور گلب کجاست؟

؟Wo ist Professor Gelb

پرفسور گلب در آمریکا است.

.Professor Gelb ist in Amerika

معلم کجاست؟

؟Wo ist der Lehrer

معلم در پاریس است.

.Der Lehrer ist in Paris

دانش آموز (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Studentin

دانش آموز در برلین است.

.Die Studentin ist in Berlin

بچه کجاست؟

؟Wo ist das Kind

بچه اینجاست.

.Das Kind ist hier

پدر کجاست؟

؟Wo ist der Vater

پدر آنجاست.

.Der Vater ist da

گزارشگر (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Reporterin

گزارشگر در ورشو است.

.Die Reporterin ist in Warschau

خانم باوور کجاست؟

؟Wo ist Frau Bauer

خانم باوور در دانمارک است.

.Frau Bauer ist in Dänemark


Zugriffe: 4015