آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 3823
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 11785
درس 2 - حروف بی صدا2. 8850
درس 3 حروف صدا دار 6637
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 9369
درس 5 حرف تعریف نکر ه 6996
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 10679
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 9010
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 6884
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 6125
درس 10 جدول ضمایر ملکی 11484
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 6270
درس 12 ضمایر انعکاسی 7535
درس 13 ضمایر اشاره 4991
درس 14 جدول ضمایر شخصی 4687
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 4677
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 4925
درس 17 افعال کمکی 8122
درس 18 افعال ضعیف و قوی 5604
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 11857
درس 20- افعال لازم و متعدی 8342
درس 21 زمان حال ساده 5795
درس 22 زمان گذشته 8480
دزس 23 زمان حال کامل 7032
درس 24 زمان آینده 5605
درس 25 پرسشی کردن جملات 5550
درس 26 منفی کردن جملات 6749
درس 27 جملات امری 5111
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 16219
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 4210
درس 30 ملیت و محل سکونت 4475
درس31 مکان 3790
درس 32 مثصد 3575
درس 33 لطفا Bitte 3767
اعداد در زبان آلمانی درس 34 3522
درس 35 اسامی مرکب 3696
درس 36 کمیت ها و مقادیر 3614
درس 37 دوست داشتن 3802
درس 38 بیان خواسته ها 3889
درس 39 آنجا و آنجا هست 3711
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 12211
درس 41 کاربرد واژه ی doch 4569
درس 42 ابزار نیاز 3746
درس 43 حالت جمع اسامی 3789
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 5678
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 7473
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 3893
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 4429
درس 48 نوشتن رزومه کاری 4675
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 16695
درس 50 جایگاه قید زمان 6291
درس 51 بیان تاریخ 5576
درس 52 موافقت و مخالفت 5284
Anzeige #