آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 3985
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 12129
درس 2 - حروف بی صدا2. 9034
درس 3 حروف صدا دار 6840
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 9570
درس 5 حرف تعریف نکر ه 7196
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 10919
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 9205
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 7299
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 6341
درس 10 جدول ضمایر ملکی 12057
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 6591
درس 12 ضمایر انعکاسی 7717
درس 13 ضمایر اشاره 5257
درس 14 جدول ضمایر شخصی 4860
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 4820
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 5072
درس 17 افعال کمکی 8955
درس 18 افعال ضعیف و قوی 5812
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 12311
درس 20- افعال لازم و متعدی 8682
درس 21 زمان حال ساده 6126
درس 22 زمان گذشته 8949
دزس 23 زمان حال کامل 7340
درس 24 زمان آینده 5782
درس 25 پرسشی کردن جملات 5712
درس 26 منفی کردن جملات 7015
درس 27 جملات امری 5377
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 17141
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 4384
درس 30 ملیت و محل سکونت 4626
درس31 مکان 3940
درس 32 مثصد 3719
درس 33 لطفا Bitte 3940
اعداد در زبان آلمانی درس 34 3655
درس 35 اسامی مرکب 3860
درس 36 کمیت ها و مقادیر 3764
درس 37 دوست داشتن 3975
درس 38 بیان خواسته ها 4066
درس 39 آنجا و آنجا هست 3849
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 12586
درس 41 کاربرد واژه ی doch 4769
درس 42 ابزار نیاز 3888
درس 43 حالت جمع اسامی 3934
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 5913
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 7791
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 4052
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 4589
درس 48 نوشتن رزومه کاری 4889
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 17390
درس 50 جایگاه قید زمان 6545
درس 51 بیان تاریخ 5946
درس 52 موافقت و مخالفت 5594
Anzeige #