آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 4132
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 12316
درس 2 - حروف بی صدا2. 9210
درس 3 حروف صدا دار 7020
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 9792
درس 5 حرف تعریف نکر ه 7370
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 11102
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 9362
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 7510
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 6528
درس 10 جدول ضمایر ملکی 12386
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 6753
درس 12 ضمایر انعکاسی 7897
درس 13 ضمایر اشاره 5406
درس 14 جدول ضمایر شخصی 5005
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 4962
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 5216
درس 17 افعال کمکی 9757
درس 18 افعال ضعیف و قوی 6011
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 12938
درس 20- افعال لازم و متعدی 9105
درس 21 زمان حال ساده 6331
درس 22 زمان گذشته 9233
دزس 23 زمان حال کامل 7666
درس 24 زمان آینده 5950
درس 25 پرسشی کردن جملات 5869
درس 26 منفی کردن جملات 7341
درس 27 جملات امری 5661
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 18528
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 4536
درس 30 ملیت و محل سکونت 4762
درس31 مکان 4066
درس 32 مثصد 3852
درس 33 لطفا Bitte 4074
اعداد در زبان آلمانی درس 34 3798
درس 35 اسامی مرکب 4037
درس 36 کمیت ها و مقادیر 3890
درس 37 دوست داشتن 4128
درس 38 بیان خواسته ها 4204
درس 39 آنجا و آنجا هست 3984
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 12990
درس 41 کاربرد واژه ی doch 4990
درس 42 ابزار نیاز 4019
درس 43 حالت جمع اسامی 4078
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 6130
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 8128
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 4198
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 4729
درس 48 نوشتن رزومه کاری 5076
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 18150
درس 50 جایگاه قید زمان 6861
درس 51 بیان تاریخ 6190
درس 52 موافقت و مخالفت 5739
Anzeige #