به نظر هوا دارد بارانی می‌شود Es sieht nach Regen aus.
هوا سرد است Es ist kalt
زیبا schön
داغ heiß
هوای) صاف) klar
خیلی سرد. منجمد eisig
گرم warm
بادی windig
ابری bewölkt
تیره, گرفته dunstig
گرم و مرطوب schwül
مرطوب feucht
مه الود nebelig
برف می‌بارد Es schneit
باران می‌بارد Es regnet
یخ بندان است Es friert
بد است ist schlecht

 

Zugriffe: 6482