امام جعفرصادق (ع): هر کس سوره (جن) را بسیار بخواند تا در دنیا باشد از شر جنیان و سحر و کید خلق ایمن باشد و کسی نتواند به او ضرر رساند و در آخرت با حضرت محمد (ص) و اهل بیت او محشور باشد و به عدد هر جن و شیطانی بنده آزاد کرده و هر جا این سوره را خوانده شود اجنه از آنجا فرار کنند و اگر صاحب غمی آن را بخواند اندوه او برطرف گردد و اگر محبوسی بخواند از حبس رها شود و اگر قرض داری بخواند قرض ادا گردد.

Zugriffe: 6089