مام جعفر صادق (ع): هر کس سوره (حج) را در هر سه روز یک مرتبه بخواند  حق تعالی جمع فرماید برای او خیر دنیا و آخرت را.

Zugriffe: 3621