پیامبر اکرم (ص): در خواص القرآن روایت نموده هر که سوره (طور) را قرائت کند بر خدا سزاوار است که او را عذابش ایمن کند و به نعمتهای بهشتی متنعم فرماید، و اگر شخصی را در زندان باشد و به قرائت آن مداومت کند، خلاص شود.

Zugriffe: 3486