پیامبر اکرم(ص): در خواص القرآن روایت است که هر کس سوره (احقاف) را بخواند به عدد تمام مردهایی که بر زمین راه رفته‌اند، ده حسنه در دیوان اعمال او نوشته شود و ده گناه او آمرزیده شود و ده درجه بلند شود و هر که بر خود بندد یا بر طفلی قوی جسم می‌شود.

Zugriffe: 3894