مام جعفر صادق(ع) : در تفسیر برهان روایت کرده هر کس به مالش دل گرفتار بود سوره (دخان) را بنویسد و بشوید و آب آن را بیاشامد شفا یابد ان شالله تعالیدر مصباح شیخ کفعمی مرقوم است: هر کس آن را بر طفلی بندد از شر اجنه و جانوران محفوظ ماند ان شاالله تعالی

Zugriffe: 3825