پیامبر اکرم (ص): هر که در وقت خواب یازده مرتبه سوره (انا انزلناه) را بخواند حق تعالی، یازده ملک بر او موکل گرداند که او را از شر شیطان حفظ کنند تا صبح.

Zugriffe: 5413