خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 5697
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 6172
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 4766
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 4601
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 3639
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 4271
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 4691
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 6477
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 4186
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 5388
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 4280
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 5922
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 4691
خواص سوره حج () 3438
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 3322
خواص سوره لقمان 3334
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 3297
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 3721
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 3613
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 3604
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 3595
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 4559
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 4213
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 3704
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 3791
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 7068
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 3923
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 4229
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 3473
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 3679
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 5138
Anzeige #