خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 5827
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 6344
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 4917
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 4742
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 3772
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 4420
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 4849
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 7050
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 4369
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 5544
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 4444
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 6050
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 4945
خواص سوره حج () 3573
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 3451
خواص سوره لقمان 3482
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 3442
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 3858
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 3750
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 3749
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 3743
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 4700
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 4343
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 3824
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 3920
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 7230
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 4102
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 4368
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 3613
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 3823
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 5375
Anzeige #