خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 6102
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 5293
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 4224
آیه به جهت زیادی رزق 8037
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 7089
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 6953
خواص هفت آیه پر فضیلت 10055
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 8511
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 14341
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 6049
آیه جهت فرزند پسر 4798
آیه جهت بی خوابی طفل 4310
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 4931
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 6266
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 6176
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 9871
جهت محفوظ ماندن بنا 4120
آیه به جهت محبت و دوستی 23889
آیه جهت عزیز و محترم شدن 8652
آیه جهت برآمدن هر حاجت 8936
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 9814
آیه جهت بیدار شدن از خواب 7870
آیه جهت بلند شدن از مجلس 3838
آیه جهت بستن زبان دشمن 7483
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 7788
آیه جهت فراری دادن دشمن 16519
آیه جهت آشتی نمودن 16481
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 4868
آیاتی جهت فروش متاع 22993
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 9585
آیه جهت ترسیدن در شبها 4344
آیه جهت ترس از عقرب 3597
آیه جهت نجات از زندان 3575
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 5146
آیه به جهت دفع حمله سگ 20000
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 12031
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 4298
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 3332
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 6623
آیه‌ای برای صحت 4218
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 5173
آیاتی برای شفای بیمار 7007
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 4706
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 4334
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 3871
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 4317
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 18758
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 4952
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 30733
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 6732
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 59180
Anzeige #