خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 5749
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 5103
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 4031
آیه به جهت زیادی رزق 7793
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 6836
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 6680
خواص هفت آیه پر فضیلت 9666
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 8226
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 13508
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 5810
آیه جهت فرزند پسر 4608
آیه جهت بی خوابی طفل 4047
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 4558
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 6008
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 5869
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 8705
جهت محفوظ ماندن بنا 3906
آیه به جهت محبت و دوستی 22774
آیه جهت عزیز و محترم شدن 8373
آیه جهت برآمدن هر حاجت 8612
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 8389
آیه جهت بیدار شدن از خواب 7180
آیه جهت بلند شدن از مجلس 3618
آیه جهت بستن زبان دشمن 7217
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 7302
آیه جهت فراری دادن دشمن 15977
آیه جهت آشتی نمودن 13267
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 4599
آیاتی جهت فروش متاع 21373
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 9240
آیه جهت ترسیدن در شبها 4121
آیه جهت ترس از عقرب 3351
آیه جهت نجات از زندان 3315
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 4753
آیه به جهت دفع حمله سگ 17442
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 11635
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 4049
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 3138
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 5998
آیه‌ای برای صحت 4004
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 4880
آیاتی برای شفای بیمار 6655
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 4487
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 4116
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 3688
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 4127
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 18539
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 4669
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 26411
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 6469
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 54373
Anzeige #