آموزش مباحث صوت و صداسازی ، لحن و مقامات اینجا را کلیک نمایید

Maqamat Quran MP3

1. Videos

 

آموزش مقامات موسیقایی تلاوت قرآن کریم - استاد محمد صدیق منشاوی

آموزش مقامات موسیقایی تلاوت قرآن کریم - استاد محمد بسیونی

آموزش مقامات موسیقایی تلاوت قرآن کریم - استاد شحات محمد انور

آموزش مقامات موسیقایی تلاوت قرآن کریم - استاد سید متولی عبدالعال

آموزش مقامات موسیقایی تلاوت قرآن کریم - استاد مصطفی اسماعیل

آموزش مباحث صوت و صداسازی ، لحن و مقامات اینجا را کلیک نمایید.

قطعات آموزشی مقام حجاز

سوره حج - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره يس - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره غاشيه - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره احزاب - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره طارق - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره حجرات قاف - استاد شحات محمد انور

سوره آل عمران - استاد محمد صديق منشاوي

سوره قصص - استاد محمد صديق منشاوي

سوره آل عمران - استاد احمد احمد نعينع

سوره نسا - استاد محمد رفعت

سوره مدثر - استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد

مقام حجاز يك

مقام حجاز دو

قطعات آموزشی مقام بیات

يات أصلي قرار

بيات أصلي قرار

بيات أصلي قرار

بيات أصلي نوى

بيات أصلي نوى

بيات أصلي نوى

بيات شوري

بيات شوري

بيات شوري

بيات شوري

بيات حسيني

بيات حسيني

بيات حسيني

بيات أصلي جواب

بيات أصلي جواب

بيات أصلي جواب

بيات شوري جواب الجواب

بيات شوري جواب الجواب

بيات شوري جواب الجواب

سوره رعد - استاد ابوالعینین شعیشع

سوره آل عمران - استاد ابوالعینین شعیشع

سوره فاطر - استاد محمد اللیثی

سوره انبیا - استاد حمدی زامل

سوره مریم - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره زخرف - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره فرقان - استاد محمود علی البنا

سوره هود - استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران - استاد احمد احمد نعینع

سوره حجرات - استاد شحات محمد انور

سوره کهف - استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره طه - استاد سید متولی عبدالعال

سوره حج - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره حجرات - استاد محمد صدیق منشاوی

قطعات آموزشی مقام راست

راست أصلي جواب

راست أصلي جواب

راست على نوى

راست على نوى

راست

سوره آل عمران - استاد ابوالعينين شعيشع

سوره آل عمران - استاد احمد احمد نعينع

سوره حجرات - استاد متولي عبدالعال

سوره شوري - استاد شحات محمد انور

سوره حجرات قاف - استاد شحات محمد انور

سوره مائده- استاد محمد الليثي

سوره توبه - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره شمس - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره غافر - استاد محمد الليثي

سوره دخان - استاد محمد صديق منشاوي

سوره قصص - استاد محمد صديق منشاوي

سوره تحريم - استاد مصطفي اسماعيل

سوره حاقه - استاد مصطفي اسماعيل

سوره نجم - استاد محمد صديق منشاوي

قطعات آموزشی مقام سه گاه

سيكا أصلي

سيكا أصلي

سيكا تركي

سيكا مصري

سيكا أصلي

سوره شمس - استاد ابوالعینین شعیشع

سوره حجرات قاف - استاد شحات محمد انور

سوره بلد - استاد شحات محمد انور

سوره قاف - استاد راغب مصطفی غلوش

سوره شمس - استاد راغب مصطفی غلوش

سوره نسا - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

سوره شمس - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره مریم - استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره ابراهیم استاد کامل یوسف البهتیمی

سوره شعرا - استاد محمد اللیثی

سوره علق - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره واقعه - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره علق - استاد مصطفی اسماعیل

سوره فرقان - استاد محمد علی البنا

سوره بقره - استاد سید متولی عبدالعال

سوره هود - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره نجم - استاد محمد صدیق منشاوی

قطعات آموزشی مقام چهارگاه

جهاركا أصلي

جهاركا أصلي

جهاركا أصلي

جهاركا أصلي

جهاركا جواب

جهاركا جواب

جهاركا جواب

سوره نمل - استاد شحات محمد انور

سوره غافر - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره یوسف - استاد مصطفی اسماعیل

سوره کهف - استاد یاسر الشرقاوی

سوره اسرا - استاد شحات محمد انور

سوره نحل - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره الرحمن

قطعات آموزشی مقام عجم

سوره مائده - استاد مصطفی اسماعیل

سوره حشر - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره هود - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره یس - استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد

سوره اسرا - استاد سید متولی عبدالعال

سوره احزاب - استاد احمد احمد نعینع

سوره مریم - استاد محمود علی البنا

سوره نسا - استاد کامل یوسف البهتیمی

سوره فجر - استاد محمد صدیق منشاوی

سوره اعراف - استاد محمد صدیق منشاوی

قطعات آموزشی مقام صبا

سوره آل عمران - استاد احمد احمد نعينع

سوره نبا - استاد سيد متولي عبدالعال

سوره بقره - استاد راغب مصطفي غلوش

سوره غاشيه - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره نور - استاد عبدالفتاح شعشاعي

سوره احزاب - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره حج - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره نمل - استاد محمد الليثي

سوره مريم - استاد محمد رفعت

يوره طارق - استاد محمد رفعت

سوره زخرف - استاد محمد صديق منشاوي

سوره آل عمران - استاد ابوالعينين شعيشع

سوره آل عمران - استاد مصطفي اسماعيل

سوره لقمان - استاد محمد صديق منشاوي

قطعات آموزشی مقام نهاوند

نهاوندنهاوند

نهاوند جواب

نهاوند جواب

مصري نهاوند

سوره مائده - استاد مصطفي اسماعيل

سوره فاطر - استاد شحات محمد انور

سوره انبيا - استاد محمد صديق منشاوي

سوره كهف - استاد محمد احمد شبيب

سوره طه - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره نجم و قمر - استاد ابوالعينين شعيشع

سوره آل عمران - استاد احمد احمد نعينع

سوره حشر - استاد محمد صديق منشاوي

سوره قاف - استاد محمد صديق منشاوي

سوره قصص - استاد مصطفي اسماعيل

سوره تحريم - استاد مصطفي اسماعيل

سوره فرقان - استاد مصطفي اسماعيل

سوره بقره - استاد مصطفي اسماعيل

سوره روم - استاد محمد صديق منشاوي

سوره احزاب - استاد محمد صديق منشاوي

سوره غفار - استاد محمد صديق منشاوي

سوره طه - استاد محمود علي البنا

سوره طور - استاد محمد صديق منشاوي

 

Zugriffe: 24234