انواع سبكهاي تلاوت

 • سبك بديع:

  و آن سبكي است كه سابقه اي نداشته باشد يا ما برايش سابقه اي نشناسيم. مانند سبك اولين قاري كه نوارهاي تلاوتش در دسترس ماست.

  از اين نظر سبك او را بديع مي دانيم كه تلاوت قاريان قبل از وي در اختيار ما نست. پس اطلاق سبك بديع به اين تلاوت، خالي از تسامح نيست. بنابراين در تاريخ هنر قرائت، سبك بديع بسيار محدود و انگشت شمار مي باشد.

 • سبك تقليد:

  در چنين سبكي تلاوت قاري عيناً منطبق بر تلاوتي ديگر است. بديهي است كه اين سبك از اين نظر كه مانع بروز نو آوري مي شود و استعداد قاري را محدود مي كند و لذت واقعي به قاري نمي بخشد، سبك پسنديده اي نيست و فقط براي قاريان مبتدي آنهم در زمان محدودي جايز است. در واقع تحسين مستمعين در چنين سبكي به جهت تلاوت قاري نيست، بلكه حقيقت اين تشويق و تحسين، به تلاوت مقلد اين قاري مربوط مي شود.

 • سبك تأليف:

  سبكي است كه از جمع آوري و تأليف تلاوتهاي مختلف پديد مي آيد و دو نوع است:

  1- سبك تأليف ـ تقليد:

  فرق آن با سبك تقليد در اين است كه در آن سبك، كل تلاوت برگرفته از تلاوت يك قاري است منطبق با آن. ولي در اين سبك، مجموعه تلاوت، گرفته شده از تلاوت چند قاري است امتياز اين سبك بر سبك تقليد اين است كه در آن روش، ذوق و فكر قاري دخالتي ندارد و فقط قرائتي صددرصد مطابق با قرائت مقلد خويش ارائه مي دهد.

  اما در اين سبك، قاري قرآن با استفاده از ذوق و استعداد خويش و با عنايت به توانايي هاي صوتي خود، آهنگ هاي مختلف را از قاريان مختلف گرفته و عيناً آنها را تقليد كرده و در مجموعه اي منظم ارائه مي دهد. بيشتر قاريان عصر حاضر، پيرو اين سبك مي باشد.

  2- سبك تأليف ـ بديع:

  در اين سبك، تلاوت قاريان مختلف مانند مواد خامي است كه با ذوق و دقت و نظر قاري، حالت گرفته و در مجموعه منظمي قرار مي گيرد. مزيت آن بر سبك گذشته اين است كه تقليد عيني و كامل در آن نيست. بهترين سبك براي قرائت قرآن، سبك تأليف ـ بديع مي باشد. كسي را كه با اين سبك تلاوت مي كند اصطلاحاً «صاحب سبك» مي گويند.

 • Zugriffe: 12810