همانطور كه گفته شد، بهترين سبك تلاوت قرآن، سبك تأليف ـ بديع مي باشد و براي رسيدن به آن و صاحب نظر شدن در آن سبك، شرايط زير لازم است:

 • غناي آهنگي:

  قاري قرآن لازم است كه از لحاظ دانستن آهنگهاي مختلف، فقير نباشد و در قوه حافظه اش آهنگها به وفور يافت شود و بتواند يك مقام را در تلاوتي طولاني، همراه با آهنگهاي مختلف آن بخواند بدون اينكه تلاوت تكراري و يكنواختي ارائه دهد. همچنين كليه تحريرها را در مقامات هفتگانه، در ابتدا، اواسط و يا انتهاي آيات بشناسد و آنها را پياده نمايد.

 • تغيير در تحريرها:

  قاري قرآن بايد همگي تحريرها را شناخته با تفكر و دقت، آنها را تغيير داده يا با يكديگر تركيب نمايد.

 • رعايت كامل ارتباط معنوي بين صوت و لحن با آيات شريفه: اين عمل، سه اصل مهم براي صاحب سبك شدن را ايجاد مي نمايد:

  (1) صاحب نظر شدن در استفاده از گامهاي صوتي و تغيير در آنها.

  (2) صاحب نظر شدن در استفاده از رديف مقامات و گامهاي لحني.

  (3) صاحب نظر شدن در استفاده از تركيب مقامات.

  راجع به اين سه اصل بطور كامل توضيح داده شد.
 • Zugriffe: 3570