دال

مخرج دال : اين حرف يكي از حروف نطعي است كه از برخورد روي سر زبان به بالاي دندانهاي پيشين بالا كمي متمايل به طرف سقف دهان تلفظ مي شود .

ابتدا تلفظ صحيح « دال » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نماييد .

داوْودْ – نَدًري – يُدًعْوا – دارْ – قَديرْ – جُديدٍ – هْديٌ – اَلدْنْيا – مِنً عِبادِكُمً

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : چنانچه حرف « دال » داراي سكون باشد صفت قلقله نيز به آن داده مي شود .

ذال

مخرج ذال : حرف ذال از ربخورد سر زبان به نوك دندانهاي پيشين بالا تلفظ مي شود و بدليل نزديكي مخرج آن به لثه هاي دندانهاي پيشين بالا به حرف لِثَوي مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « ذال » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را از صفات داده شده استخراج نماييد .

اِذْ – مْذَبًذَبينُ – عُذاباً – ذُوقُوا – اَلَّذينُ – اَخَذْنا – ذلِكُ – لَمً يُأْذَنً – كَذَّبُتْ – ذِكْري

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

قرآن را باز كنيد و از آيات يكم تا بيست و ششم سورة واقعه را به دقت بخوانيد .

راء

مخرج را ء : اين حرف از برخورد سر زبان به لثة دندانهاي پيشين بالا تلفظ مي شود و بدليل آنكه تيزي سر زبان در تلفظ آن دخالت دارد به حرف ذولقي مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « راء » را زا استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را از صفات داده شده استخراج نماييد .

رُأَيًتَ – نَصْرْاللهِ – رُبِ – اَدًريكُ – يْراءُونُ – زُرًتُمً – فَالْمْورياتِ – ذَرُهٍ – فِرًعُوًنُ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : حرف « راء» داراي دو صفت غير متضاد تكرير و انحراف مي باشد .

قرآن را باز كنيد و از سوره يوسف ( ع ) آيات يكم تا ششم آن را تلاوت كنيد .


زاي

مخرج زاي : اين حرف از نزديك شدن سر زبان به پشت دندانهاي ثناياي پايين ؛ و همچنين نزديك شدن قسمتي از روي زبان به لثة دندانهاي بالا تلفظ مي شود . و به دليل آنكه سر زبان در تلفظ آن دخالت دارد به حرف اَسُلي مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « زاي » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را زا صفات داده شده استخراج نماييد .

جاوُزْنا – زَبْور – بُرُزُوا – زَيًتُونِ – نَزَلَ – اَلزَّكوهُ – تَهًتَزُّ – زَوًجٍ – اَزْواجْ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : اين حرف داراي صفت غير متضاد صفير نيز مي باشد .

سين

مخرج سين : اين حرف مانند « زاي » از نزديك شدن سر زبان به پشت دندانهاي ثناياي پايين ؛ و همچنين نزديك شدن قسمتي از روي زبان به لثة دندانهاي پيشين بالا تلفظ مي شود ، و به حرف اَسُلي نيز مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « سين » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نماييد .

ساءَ – بِالْبُأْساءِ – اِسًتَكْبُرْوا – خاسِرْونُ – رِسالاتِ – مِنُ الساعُهِ – نَفْس ُ – حاسِبينُ – سْلْطاناً

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : حرف « سين » دراي صفت غير متضاد صفير نيز مي باشد .

قرآن را باز كنيد و سوره هاي تين و زلزال را از اول تا آخر بخوانيد

.

Zugriffe: 4298