شين

مخرج شين : حرف « شين » از مابين وسط زبان و وسط دهان به تلفظ در مي آيد و همانند « جيم » به حرف شَجًري مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « شين » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را از صفات داده شدهه استخراج نماييد .

وُاشْرِبي – شَيًئاً – شاكِلَتِهِ – شامِخاتٍ – شُعُبٍ – شاءَ – شِئْتَ – كَشَفْنا – وُالشَّمًسِ – اَلْعِشارْ – نُشِرُتْ – يُشْرُبْونُ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : حرف « شين » داراي صفت غير متضاد تقشي نيز مي باشد .

صاد

مخرج صاد : اين حرف همانند « زاي » و « سين » از نزديك شدن سر زبان به پشت دندانهاي ثناياي پايين ؛ و همچنين نزديك شدن قسمتي از روي زبان به لثة دندانهاي پيشين بالا تلفظ مي شود و به حرف اسلي نيز مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « صاد » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را از صفات داده شده استخراج نماييد .

اَصْدُقْ – صادِقُ – صَدُقُ اللهُ – صَرًحاً - بُصائِرُ – اَصْحابْ – اَلْحُصيدُ – يُوًمْ الْفَصْلِ – صِراطَ – اَللهُ الصَّمُدْ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : حرف « صاد » داراي صفت غير متضاد صفير نيز مي باشد .

قرآن را بگشاييد و از ابتداي سوره « ص » تا آيه يازدهم آنرا با دقت بخوانيد .

ضاد

مخرج ضاد : حرف ضاد از برخورد كنارة زبان به دندانهاي اضراس ( بالا ) تلفظ مي شود . اكثراً اين حرف از سمت چپ دهان و عده اي نيز از سمت راست دهان تلفظ مي نمايند . اداي آن از هر طرف كه آسانتر باشد بلامانع است . حرف « ضاد » به حرف ضرسي مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « ضاد » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نماييد .

ضالّينُ – مُغْضُوبِ – ضَرُبُ – تَضْليل – اَلْاَرًضُ – اَنْقَضَ – مِنً فَضْلِ – وُالضَّراءِ – تَضَرُعْوا – يْضِلَّهْ – مُوًضُوعُهْ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : حرف « ضاد » داراي صفت غير متضاد استصاله نيز ميباشد .

حرف ضادبه علت داشتن صفات قوي در هنگام تلفظ ، در دهان گسترده شده و به مخرج حرف لام متصل مي گردد ، و باعث خروج گسترده و قوي آن از مخرج مي شود .

قرآن را بگشاييد واز ابتداي سورة ممتحنه تا آيه سوم آن را با قرائت كنيد .


طاء

مخرج طاء : حرف طاء يكي از حروف نطعي است كه همانند « تاء و دال » از برخورد روي سر زبان به بالاي دندانهاي پيشين بالا كمي متمايل به طرف سقف دهان تلفظ مي شود .

ابتدا تلفظ صحيح « طاء » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را از صفات داده شده استخراج نماييد .

لِلطائِفينُ – اَلطَّيِبِ – صِراطِ – وُلْيُطَّوُفُوا – فَتَخْطَفُهْ الطَّيًرْ – اَطْعِمْوا – مْعُطَّلَهٍ – اِطْعامْ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

تبصره : چنانچه حرف « طاء » داراي سكون باشد صفت قلقله نيز به آن داده مي شود .

ظاء

مخرج ظاء : حرف « ظاء » همانند « ثاء و ذال » از برخورد سر زبان به نوك دندانهاي پيشين بالا تلفظ مي شود و به دليل نزديكي مخرج آن به لثه هاي پيشين بالا به حرف لثوي مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « ظاء » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را ازصفات داده شده استخراج نماييد .

ظالِمْونُ – يُظْهُرْونُ – اِلَّاالظَّنُّ – يُظُّنًّ – عُظيم” – اَظْلَمُ – ظُلُماتٍ – ظَهيراً – مُدُّ الظِّلَّ – ظَلَمُ – يُنْظُرْونُ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

قرآن را باز كنيد و آيات پانزدهم الي نوزدهم سوره محمد ( ص ) را با دقت قرائت كنيد .

عين

مخرج عين : حرف « عين » همانند « حاء » با كمي غلظت از وسط حلق تلفظ مي شود . اين حرف نيز به حرف حلقي مشهور است .

ابتدا تلفظ صحيح « عين » را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط را از صفات داده شده استخراج نماييد .

لِلْعالَمينُ – عُلَيًهِ – عِلْمْ – يُعًلَمْ – اَلْمْسًتَعانْ – اِنً تَعًجُبً فَعُجُبْ – قِطَعْ – اَلْمْتَعالٍ – عُمُّا – اَعًلي – اَعًطَيًناكُ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

غين

مخرج غين : حرف « غين » همانند « خاء » از نزديكترين نقطة حلق به دهان بدون گرفتگي صدا تلفظ مي شود . اين حرف نيز يكي از حروف حلقي است .

ابتدا تلفظ صحيح غين را از استاد بشنويد و سپس صفتهاي مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نماييد .

غافِرِ – اَلْبُغْيِ – غَيًرِ الْمُغْضُوبِ – غَزْلَها – فَراغَ – يُغْفِرً لَكُمً – وُاسًتَغْفِرًهْ – اَلْمُغْرِبِ – غَفُوراً – مُغانِمُ – غَضِبُ

1- ..............        2- .............        3- .............        4- ..............        5- ..............       

و حالا به قرآن مراجعه كنيد و آيت يكم تا هشتم سوره غافر را به دقت بخوانيد

.

Zugriffe: 5498