و حالا در اين قسمت حروف الفباي عربي را از حيث صفات دسته بندي نماييد .

ء ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز‌ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ي

1- حروف جهر :

2- حروف همس:

3- حروف شدّت :

4- حروف رخوت :

5- حروف استعلاء :

6- حروف استفال :

7- حروف اطباق :

8- حروف انفتاح :

9- حروف اذلاق :

10- حروف اصمات :

11- حروف صفير :

12- حروف قلقله:

13-حرف تفشي :

14-حروف لين :

15-حروف انحراف :

16-حروف غنه :

17-حرف تكرير :

18- حرف استطاله :

19-حرف نبره :

20-حرف نفخ و حرف نفث :

قرآن را باز كنيد و سورة جمعه را از ابتدا تا آخر آن تلاوت كنيد .

Zugriffe: 3536