چنانچه حرف ميم ساكن قبل از حرف ديگري قرار گيرد ، يكي از احكام ادغام ، اخفاء و اظهار نسبت به آن اجراء مي گردد .

1ـ ميم ساكن در نزد ميم متحرك ، ادغام مي شود .

مانند :

كَمْ مِنْ ـ لَهُمْ مِنْ ـ اِنَّهُمْ مُلاقُوا ـ لَهُمْ مُوسي ـ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

2ـ ميم ساكن در نزد باء متحرك اخفاء مي شود .

مانند :

كُنْتُمْ بِهِ ـ كُنْتُمْ بِاياتي ـ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ ـ اِتَّبِعُواهُمْ بِاِحْسانِ ـ تَرْميهِمْ بِحِجارَةٍ

3ـ ميم ساكن به حروف مابقي برسد اظهار مي شود .

مانند :

لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ـ غَمْرَةٍ ـ اَمْوالَهُمْ ـ اَنْعَمْتَ ـ وَلا هُمْ لا يُظْلَمُونَ ـ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ

« نكات 12و 13و 14 »

13 ـ هر گاه ميم ساكن به حرف ميم برسد ادغام مي شود ، و صداي آن به اندازه دو حركت از خيشوم خارج مي گردد .

14 ـ هر گاه ميم ساكن به حرف « باء » برسد اخفاء مي شود ، و صداي آن به اندازه دو حركت از خيشوم خارج ميگردد .

توجه : اخفاء ميم ساكن در نزد « باء » به شكلي است كه لبها كاملاً بر روي هم قرار نمي گيرند و به مقدار ضخامت كاغذ بين آن دو فاصله مي ــ باشد .

15 ـ هر گاه حرف ميم ساكن به حروف مابقي (1) برسد با تمام ويژگيهايش اظهار مي شود .

قرائت در كلاس : آيات صد و بيست و سوم الي صد و سي و نهم سوره مباركه آل عمران

تمرين در منزل : در عبارات و كلمات آيات فوق كدام يك از احكام سه گانه ميم ساكن انجام مي شود ؟

لطفاً هر كدام را در رديف مربوط به خود بنويسيد .

ادغام : .......................................................................................

اخفاء : .......................................................................................

اظهار : .......................................................................................

Zugriffe: 7988