حرف هاء به شكل چسبان (ــه) و غير چسبان (ه) در پايان بعضي از كلمات ظاهر مي شود ، سه نوع است :

1ـ هاء اصلي

2ـ هاء سكت

3ـ هاء ضمير

1ـ هاءاصلي : يكي از حروف اصلي كلمه مي باشد و بدون آن معناي كلمه تغيير مي يابد و يا ناقص مي شود .

مانند :

اَللهُ ـ اِلهٌ ـ اَلْوُجُوهَ ـ وَجْهِ ـ كُرْهٌ ـ كَرَّهَ ـ سَفِهَ ـ نَفْقَهُ ـ يَنْتَهِ ـ تَنْتَهِ ـ فَواكِهُ

2ـ هاء سكت :هاء ساكني است كه به پايان كلمه اضافه مي شود و در حالت وقف و وصل همواره ساكن است .

هاء سكت در پايان فعل براي حفظ حركت حرف آخر كلمه اضافه مي ــ شود و در پايان اسم براي حفظ توازن و هماهنگي با آيات ديگر سوره به آخرين كلمه آيه اضافه مي شود .

مانند :

لَمْ يَتَسَنَّهْ ـ اِقْتَدَهْ ـ كِتابِيَهْ ـ حِسابِيَهْ – مالِيَهْ ـ سُلْطانِيَهْ ـ ماهِيَهْ

3ـ هاء ضمير : اسمي است كه بصورت (ــه ـ ه) به آخر كلمه متصل مي شود . هاء ضمير جانشين اسم ديگري مي شود كه به معناي « او » مي باشد و براي جلوگيري از تكرار آن مي آيد .

مانند :

اِنَّهُ ـ مِنْهُ ـ عَلَيْهِ ـ رَبِّهِ

نحوه خواندن هاء در پايان كلمات

1ـ هاء اصلي و هاء سكت : همانگونه كه نوشته شده اند خوانده مي شوند .

2ـ هاء ضمير : گاهي صداي هاء ضمير به صداي كشيده تبديل مي شود و به آن اشباع هاء ضمير (1) مي گويند ، و گاهي با صداي كوتاه خود خوانده مي شود .

به تلفظ كلمات زير توسط استاد توجه كنيد :

اِنَّهُ ـ لَهُ ـ رَبِّهِ ـ عِنْدَهُ ـ اَنْزَلْناهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ ـ اِلَيْهِ ـ مِنْهُ ـ لَدَيْهِ ـ فيهِ

با توجه به تلفظ استاد آن دسته از كلمات فوق كه هاء ضمير در آنها اشباع مي شود را در رديف يك و آنها كه اشباع نمي شود را در رديف دو بنويسيد .

1ـ .........................................................................................

2ـ .........................................................................................

« نكته 25 »

25ـ هر گاه قبل از هاء ضمير يكي از حركات كوتاه (ــَـ ــِـ ــُـ) قرار گيرد ، حركت هاء ضمير اشباع ميشود .

قرائت در كلاس : آيات نوزدهم الي آخر سوره مباركه حاقه

تمرين در منزل : به آيات فوق مراجعه كنيد و نوع حرف هاء در آخر كلمات را در رديف خود بنويسيد .

1ـ هاءاصلي : .........................................................................

2ـ هاء سكت : .........................................................................

3ـ هاءضمير : .........................................................................

Zugriffe: 5457