1 - رسول خدا (ص) می فرمایند : دوستی علی ابن ابیطالب گناهان را نابود می کند همانگونه که آتش چوب را.

بحارالانوار ج 39 ص 257

 

2 - رسول خدا (ص) می فرمایند : هر کار مهمی که با < بسم الله الرحمن الرحیم > آغاز نشود بی فرجام است.

منتخب میزان الحکمه ح 3132

 

3 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : با مومنین به ایثار رفتار کن و با سایر مردم به انصاف.

غررالحکم ح 9109 ص 394

 

4 - امام صادق (ع) می فرمایند : مدت زندگی مردم بیشتر با احسان و نیکو کاریشان تعیین می شود تا با عمر مقدر و بیش از آنکه به سبب فرا رسیدن اجل خود بمیرند بر اثر گناهان خویش می میرند.

بحارالانوار ج 5 ص 140

 

5 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : تو مراقب آخرتت باش ، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید.

غررالحکم ح 2603 ص 144

 

6 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : هر چیز دنیوی شنیدنش بزرگتر از رسیدن به آن است و هر چیز اخروی دیدنش بزرگتر از شنیدنش.

بحارالانوار ج 8 ص 191

 

7 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : برای دنیای خود آنگونه کار کن که گویا همیشه زنده خواهی بود و برای آخرت خود آنچنان که گویی فردا خواهی رفت.

مستدرک الوسائل ج 25 ص 146


 

8 - امام صادق (ع) می فرمایند : هر که بیشتر فکرش دنیا باشد ، خداوند (مهر ) فقر بر پیشانی او زده کارش را پریشان سازد و از دنیا به چیزی بیش از قسمت خود نرسد.

کافی ج 2 ص 319

 

9 - امام صادق (ع) می فرمایند : دوستت را فقط به اسراری مطلع کن که اگر دشمنت از آن آگاه می شد برای تو ضرری نداشت چرا که دوست هم گاهی دشمن می شود.

بحارالانوار ج 75 ص 291

 

10 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : دوستی و محبت را از دل بپرسید ، چرا که دلها گواهانی رشوه ناپذیرند.

غررالحکم ح 9431 ص 413

 

11 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : اگر خواستی با برادرت قطع رابطه کنی بخشی از دوستی خود را باقی بگذار تا اگر روزی خواستید برگردید راهی مانده باشد .

بحارالانوار ج 74 ص 212

12 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : با کسی که خوبیهایت را می پوشاند و عیبهایت را آشکار می کند برادری نکن.

غررالحکم ح 9565 ص 418

 

13 - امام صادق (ع) می فرمایند : دوست داشتنی ترین دوست و برادرم کسی است که عیبهایم را به من هدیه دهد.

بحارالانوار ج 71 ص 282

 

14 – از امیرالمومنین علی (ع) سوال شد : بدترین همنشین کیست ؟ فرمود : آنکه معصیت خدا را در نظر زیبا جلوه دهد .

بحارالانوار ج 71 ص 190

 

15 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : هرکه بدون آزمایش دوستی انتخاب کند به ناچار به همنشینی با بدان گرفتار خواهد شد.

غررالحکم ح 9496 ص 416

 

16 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : هر که برادر خود را پنهانی اندرز دهد او را آراسته و هر که آشکار پندش دهد خوارش کرده است.

بحارالانوار ج 71 ص 166

 

17 - امام صادق (ع) می فرمایند : کسی که برادر مسلمانش نزد او آید و وی گرامیش دارد در حقیقت خدای تعالی را گرامی داشته است.

کافی ج 2 ص 206

 

18 - امام صادق (ع) می فرمایند : هرکه یک حاجت برادر مومنش را روا کند خداوند صد هزار حاجت او را در قیامت بر آورد.

کافی ج 2 ص 192

 

19 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : علم و ادب بهای جان توست ، پس در آموختن آن دو کوشا باش و هر چه بر علم و ادبت افزوده گردد قدر و ارزشت بیشتر می شود.

بحارالانوار ج 1 ص 180

 

20- امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : کسی که خود را موظف به رعایت ادب کند بدیهایش کاستی می گیرد.

غررالحکم ح 5091

 

21 – امام محمد باقر (ع) می فرمایند : هر که با دوست بد همنشینی کند سالم نمی ماند و هرکه به مکانهای بد در آید آماج تهمت شود و هر که گفتار خود را مهار نکند پشیمان گردد.

مستدرک الوسائل ج 18 ص 339

 

22 - رسول خدا (ص) می فرمایند : فرزندان خود را گرامی دارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شوید.

بحارالانوار ج 101 ص 95

 

23 - رسول خدا (ص) می فرمایند : (شیوه بر خورد با فرزند ) : فرزند تا هفت سالگی آقاست هفت سال بعد چون بنده و هفت سال سوم وزیر.

وسائل الشیعه 27627

24 – پیامبر اکرم (ص) از تآدیب کردن هنگام غضب نهی فرموده است.

کافی ج 7 ص 260

 

25 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : با پاداش دادن به نیکو کار ، بد کار را از بدی بازدار.

بحارالانوار ج 72 ص 44

 

26 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : اصلاح کردت نیکان با گرامی داشتن است و اصلاح بد کاران به تآدیب.

بحارالانوار ج 75 ص  82

 

27 – یکی از اصحاب امام رضا (ع) از پسرش به حضرت شکایت کرد ، امام فرمودند: او را نزن با او قهر کن وقهرت طولانی نباشد.

بحارالانوار ج 101 ص 99

 

28 - رسول خدا (ص) می فرمایند : هر که با نگاهش مومنی را بترساند خدای تعالی در روزی که سایه (رحمتی ) جز سایه او نیست او را بترساند.

مستدرک الوسائل ح 10511

29 - رسول خدا (ص) می فرمایند : هر که مومنی را اندوهگین کند و در مقابل همه دنیا را به بدهد، کفاره گناه او نبوده و پاداشی بر کارش نمی بیند.

مستدرک الوسائل ح 10336

 

30 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : آفت قدرت، احسان نکردن است.

غررالحکم ح 8000

 

31 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : آفت صرفه جویی بخل است و آفت بخشش ولخرجی .

غررالحکم ح 6519 و 8626

 

32 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : سر آمد آفتها شیفتگی به لذتهاست.

غررالحکم ح 6924

 

33 – رسول خدا (ص) می فرمایند : کسی که غذایش کم باشد معده اش سالم مانده و صفای قلب می یابد.

شرح نهج البلاغه ج 19 ص 187

 

34 - امام صادق (ع) می فرمایند : برای قلب مومن چیزی زیان بارتر از پرخوری نیست.

مستدرک الوسائل ح 13615

 

35 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : زمانیکه شکم از خوراکیهای مباح انباشته گردد دل از دیدن خیر و صلاح کور می شود.

غررالحکم ح 8154

 

36 – در معراج پیامبر اکرم به خداوند عرضه داشت: پروردگارا ثمره گرسنگی چیست؟ فرمود: حکمت و نگهداشتن قلب و قرب به من و حزنی دائم و زندگی سبکبار بین مردم و حقگویی و اهمیتی نمی دهد در سختی زندگی می کند یا در آسانی.

مستدرک الوسائل ج 2 ص 218

 

37 - رسول خدا (ص) می فرمایند : هر که خدا را در حالی ملاقات کند که در قلبش بغض علی بن ابیطالب باشد خدا را در حالیکه یهودی است ملاقات کرده.

بحارالانوار ج 39 ص 261

 

38 - رسول خدا (ص) می فرمایند : وقتی اشتها پیدا کردی غذا بخور و در حالیکه هنوز اشتها داری دست از طعام بردار.

مستدرک الوسائل ج 2 ص 221

 

39 - رسول خدا (ص) می فرمایند : مومن به میل خانواده خود غذا می خورد و منافق خانواده اش به میل او.

کافی ج 4 ص 12

 

40 - امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : آرزو چون سراب است ، بیننده را فریب داده و امیدوار را مایوس می کند.

غررالحکم ح 7107

Zugriffe: 12727