از رسول‌خدا(ع) روایت است که سفارش فرمودند: دو رکعت نماز بین مغرب و عشا، در رکعت اول بعد از حمد سیزده‌مرتبه (اذا زلزلت) و در رکعت دوم(حمد) و پانزده‌مرتبه (قُلْ هُوَ اللّهَ اَحَد) را بخواند و اگر هر شب بخواند ثوابش را جز خدا کسی نتواند بشمار آورد. اگر در هر ماه بخواند از مؤمنین، اگر در هر سال بخواند با من در بهشت همنشین باشد

Zugriffe: 4053