در بحار جلد ۸۹ از حضرت‌رسول(ع) روایت نموده که هر کس بجا بیاورد روز جمعه چهاررکعت نماز و در هر رکعت بعد از حمد پنجاه‌ویک مرتبه سوره (قُل هُوَ اللّه) و پنجاه‌مرتبه(آیهالکُرْسی) بخواند قرار می‌دهد حق‌تعالی برای او در آخرت دوبال که پرواز کند بر پل صراط و در بهشت هر جا که بخواهد

Zugriffe: 4040