۱. پیامبر (ص): سیر بخورید و با آن مداوا کنید که درمان هفتاد درد است .(۲۳۳)
۲. پیامبر (ص): یا على ! سیر بخور. اگر من با فرشته هم سخن نمى شدم ، سیر مى خوردم .(۲۳۴)
۳. امام صادق (ع): پیامبر فرمود: ((هر کس سیر خورد، به مسجد ما نزدیک نشود))؛ اما نفرمود که سیر حرام است .(۲۳۵)
۴. امام رضا (ع): هر که مى خواهد بادهاى درد آور، دامنگیرش نشود، هفته اى یک بار سیر بخورد.(۲۳۶

Zugriffe: 3223