۱. پیامبر (ص): عسل درمان است .(۲۷۸)
۲. پیامبر (ص): با دو چیز، خود را درمان کنید: عسل و قرآن .(۲۷۹)
۳. پیامبر (ص): براى زنى که تازه زاییده است ، درمانى همانند خرما نیست ، و براى کسى که مریض است ، درمانى همانند عسل نیست .(۲۸۰)
۴. پیامبر (ص): خداوند، برکت را در عسل قرار داده است . درمان دردها در آن است و هفتاد پیامبر براى آن طلب برکت از خداوند کرده اند.(۲۸۱)
۵. امام على (ع): فرد بیمار، به هیچ چیزى بهتر از نوشیدن عسل ، مداوا نمى شود.(۲۸۲)
۶. امام على (ع): عسل ، شفاى هر دردى است و هیچ دردى در آن نیست . بلغم را کم مى کند و دل را جلا مى دهد.(۲۸۳)
۷. امام على (ع): خوردن عسل به همراه خواندن قرآن و جویدن کُندر، بلغم را از بین مى برد.(۲۸۴)
۸. پیامبر (ص): عسل ، نوشیدنى خوبى است ؛ قلب را محافظت مى کند و کینه را از بین مى برد.(۲۸۵)
۹. پیامبر (ص): عسل درمانى است که باد بدن را و تب را از بین مى برد.(۲۸۶)
۱۰. پیامبر (ص): درمان در نیشتر حجامتگر است و نوشیدن عسل .(۲۸۷)

۱۱. پیامبر (ص): اگر در این داروهایتان خیرى باشد، در نوشیدن عسل و نیشتر حجامتگر و داغ آتش است ؛ البته من داغ کردن را دوست ندارم و امت خود را از داغ کردن ، باز مى دارم .(۲۸۸)
۱۲. عامر بن مالک مى گوید: به خاطر تبى که داشتم ، شخصى را نزد پیامبر فرستادم و از ایشان دارویى خواستم . پیامبر برایم ظرفى عسل فرستاد.(۲۸۹)
۱۳. امام کاظم (ع): عسل ، شفاى هر درد است ؛ البته اگر آن را از موم جدا کنى .(۲۹۰)
۱۴. عامر بن طفیل ، به عنوان پیشکش ، اسبى براى پیامبر فرستاد و به ایشان نوشت : ((در بدنم دبیله (۲۹۱) به وجود آمده است . برایم دارویى بفرست )). از آنجایى که عامر هنوز مسلمان نشده بود، پیامبر اسبش را برگرداند، اما مشکى از عسل برایش فرستاد و فرمود: ((با این درمان کن )).(۲۹۲)
۱۵. امام باقر (ع): پزشکى عرب ، در هفت چیز است : نیشتر حجامتگر، شیاف ، حمام ، دارو در بینى ریختن ، استفراغ کردن ، نوشیدن عسل و داغ کردن . و چه بسا نوره هم بر آن ها اضافه شود.(۲۹۳)
۱۶. امام کاظم (ع): مردم به چیزى بهتر از کشیدن خون و خوردن عسل مداوا نمى گردند.(۲۹۴)
۱۷. امام رضا (ع): درمان هر دردى در عسل مى باشد. اگر در حالت ناشتا، یک انگشت از آن خورده شود، بلغم را قطع مى کند؛ صفرا را مى بُرد؛ از سودا جلوگیرى مى کند؛ کندذهنى را از بین مى برد، و اگر همراه با کندر خورده شود، حافظه را قوى مى کند.(۲۹۵)
۱۸. هر کسى مى خواهد در زمستان از سرماخوردگى ایمن گردد، هر روز سه لقمه عسل همراه با موم بخورد.(۲۹۶)
۱۹. چند روز به طور مرتب ، از امام هادى (ع) در مورد درمان تب سؤ ال مى شد. حضرت فرمود: مقدارى عسل و سیاه دانه را با هم مخلوط کنید و هر روز، سه انگشت از آن بخورید. هر دوى اینها مبارک هستند و تب را ریشه کن مى کنند.(۲۹۷)
۲۰. امام هادى (ع): بهترین چیز براى تبى که دو روز در میان مى گیرد و رها مى سازد، این است که در روز تب ، فالوده (۲۹۸) عسلى که زعفران زیادى دارد، خورده شود و آن روز، چیز دیگرى خورده نشود.(۲۹۹)

Zugriffe: 3204