۱. پیامبر (ص): قارچ از گیاهان بهشت است و آب آن براى درد چشم ، مفید مى باشد.(۳۰۳)
۲. پیامبر (ص): قارچ از همان غذایى است که خداوند براى بنى اسرائیل نازل کرد. قارچ ، شفایى براى چشم است .(۳۰۴)
۳. امامه مى گوید: امام على (ع) در ماه رمضان ، نزد من آمد. مقدارى خیار و خرما و قارچ آوردیم و ایشان خورد. حضرت ، قارچ را دوست داشت .(۳۰۵

Zugriffe: 2982