۱. پیامبر (ص): کاسنى ، بهترین سبزى است .(۳۲۷)
۲. امام على (ع): کاسنى بخورید که هر صبح ، قطره اى از بهشت بر روى آن مى نشیند. هر گاه خواستید آن را بخورید، قطره هاى آن را نتکانید.(۳۲۸)
۳. امام صادق (ع): هر کس قبل از خوابیدن ، هفت برگ کاسنى بخورد، به خواست خداوند، آن شب از قولنج در امان است .(۳۲۹)
۴. کاسنى بخور که آب مرد را زیاد مى کند و فرزند را نیکو مى گرداند. کاسنى ، گرم و مُلیّن است و موجب مى گردد بیشتر فرزندانى که به دنیا مى آیند، پسر باشند.(۳۳۰)
۵. امام صادق (ع): شما گمان مى کنید که کاسنى سرد است ؛ اما این گونه نیست و آن معتدل است . برترى آن بر دیگر سبزى ها، همانند برترى ما بر دیگر مردمان است .(۳۳۱)
۶. امام رضا (ع): کاسنى ، درمان هزار درد است . هر دردى که درون انسان باشد، توسط کاسنى ریشه کن مى شود.

Zugriffe: 2711