۱. موسى بن بکر مى گوید: روزى امام کاظم مرا دید و فرمود: ((چرا زردرو شده اى ؟)). گفتم : ((تب ، مرا رنجور کرده است )). فرمود: ((گوشت بخور)). من هم به دستور حضرت گوشت خوردم . پس از یک هفته - در حالى که هنوز صورتم زرد بود - امام کاظم مرا دید و فرمود: ((مگر به تو نگفتم گوشت بخور)) گفتم : ((از همان روزى که فرمودید، چیزى جز گوشت نخورده ام )). فرمود: ((نه ، آن را کباب کن بخور)). هفته دیگر که به نزد ایشان رفتم و حضرت مشاهده کرد که خون به صورتم بازگشته است ، فرمود: ((حالا خوب شد)).(۳۳۶)
۲. امام باقر (ع): خوردن کباب ، تب را مى برد.(۳۳۷)

Zugriffe: 2814