۱. پیامبر (ص): خداوند به موسى وحى کرد که غذا را با نمک ، شروع کن و با نمک به پایان برسان . نمک ، درمان هفتاد درد است که کمترین آن دردها، دیوانگى ، جذام ، پیسى ، گلودرد، دندان درد و دل درد مى باشد.(۴۲۹)
۲. پیامبر (ص): هر کس پیش و پس از خوردن هر چیز، نمک بخورد خداوند تبارک و تعالى سیصدوسى بلا را از او دور مى کند که کمترین آن ، جذام است .(۴۳۰)
۳. امام باقر (ع): عقربى پیامبر را نیش زد. پیامبر فرمود: ((خدا تو را لعنت کند که برایت هیچ فرقى ندارد که مؤ من را نیش بزنى یا کافر را)). سپس مقدارى نمک خواست و بر جاى نیش عقرب مالید و دردش ساکت شد.
اگر مردم مى دانستند که چه چیزى در نمک وجود دارد، دیگر به دنبال پادزهرى نمى رفتند.(۴۳۱)
۴. امام على (ع): هر کس غذا را با نمک شروع کند، هفتاد درد و دردهاى دیگرى که جز خداوند، کسى از آنها خبر ندارد، از او دور مى گردد.(۴۳۲)
۵. امام صادق (ع): هر کس بر اولین لقمه ى غذایش نمک بپاشد، کک مک صورت او از بین مى رود.(۴۳۳)
۶. امام صادق (ع): بنى اسرائیل ، غذاى خود را با سرکه شروع مى کردند و با همان به پایان مى رساندند؛ اما ما با نمک شروع مى کنیم و با سرکه به پایان مى بریم .(

Zugriffe: 2842