۱. پیامبر (ص): جبرئیل نزد من آمد و مرا به خوردن هلیم سفارش کرد تا پشتم قوى گردد و براى بندگى پروردگارم ، توانا گردم .(۴۳۵)
۲. امام على (ع): هلیم بخورید که تا چهل روز، موجب نشاط عبادت مى گردد. هلیم از غذاهایى است که براى پیامبر فرستاده شد.(۴۳۶)
۳. امام صادق (ع): پیامبر از درد پشت ، به درگاه خداوند شکوه کرد. خداوند او را به خوردن هلیم دستور داد. (۴۳۷)
۴. امام صادق (ع): یکى از پیامبران ، به خاطر ضعف و ناتوانى و کم شدن قدرت جنسى به درگاه خداوند شکوه کرد. خداوند او را به خوردن هلیم دستور داد.(۴۳۸)
۵. امام کاظم (ع): هلیم ارزن ، غذایى سبک و بدون عارضه است . همراه شیر، سودمندتر و در معده ، نرم تر مى باشد.(۴۳۹)

Zugriffe: 2615