ظاهرا آخرین آیه نازل شده ، آیه (( واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ...)) (۷) است .
در مجمع البیان فرموده است : این آخرین آیه اى است که نازل شد. و به نقل سدى و ابن عباس ؛ چون این آیه نازل شد، جبرئیل گفت : آن را در راءس آیه ۲۸۰ از سوره بقره بگذار.. رسول خدا - صلى الله علیه و آله - بعد از نزول آن ، فقط ۲۱ روز دیگر در دنیا ماند.
ابن جریح مى گوید: فقط نه شب ، و سعید بن جبیر، هفت شب را گفته است . زمخشرى نیز آن را در کشاف نقل مى کند. در تفسیر برهان ، آن را از واحدى ، و در المیزان آن را از درالمنثور سیوطى ، نقل کرده و پسندیده است . ابن کثیر نیز آن را در تفسیر خود آورده است .
اما به روایت اهل سنت ، از براء بن عازب نقل شده است که آخرین آیه ، آیه (( یستفتونک قل الله یفتیکم فى الکلاله )) (۸) مى باشد. و به روایت ابى بن کعب : (( لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه )) (۹) است . چنانکه واحدى در اسباب النزول ، صفحه ۸ نقل کرده است . ولى آیه اول صحیح است .
Zugriffe: 2855