(( کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور )) .(۴۲)
یعنى : (این قرآن کتابى است که ما براى تو فرستادیم تا مردم را به امر خدا از ظلمات (جهل و کفر) بیرون آورى و به عالم نور رسانى ).
(( ان هذا القرآن یهدى للتى هى اقوم )) (۴۳)

یعنى : (همانا این قرآن ، مردم را به راست ترین و استوارترین طریق ، هدایت مى کند.)کسى که قرآن را بخواند و معانى آن را بداند و مفاهیم آن را درست درک نماید، چنین شخصى ، اعتقاد به معاد پیدا مى کند. و مى داند که جهان و خلقت ، بدون هدف و بدون حساب و کتاب نیست ، بلکه همه اعمال وى ، خوب یا بد، عکس العمل و برگشتى خواهد داشت .
همچنین به وجود خداوند و صفات او آنچنان که قرآن معرفى مى کند آشنا شده و یقینش افزون خواهد شد. و نیز به نبوت ، امامت و نظامهاى جهان و آنچه در قرآن آمده ، معتقد خواهد شد. و آنگاه که چنین اصولى در قلب کسى جاى گرفت ، او را یک دنیا نورانیت داده و راه دنیا و آخرت را به او نشان خواهد داد. و او را یک انسان مؤ من ، متقى ، شجاع ایثارگر، فعال ، دلسوز و عابد، بار خواهد آمد.
چنانکه این آثار، در طول تاریخ قرآن ، در میلونها انسان ، جامه عمل پوشیده است و مکتب انسان ساز قرآن ، پیوسته چنین اشخاصى را تربیت کرده و مى کند (( ان هذا القرآن یهدى للتى هى اقوم )) آرى اثر قرآن چنین است

Zugriffe: 2707