(( افمن کان مؤ منا کمن کان فاسقا لایستوون )) (۷۹)
یعنى : (آیا پس کسى که مؤ من است مثل کسى است که فاسق مى باشد (این دو) مساوى نیستند).
میان على بن ابیطالب - علیه السلام - و ولید بن عقبه بن ابى معیط، جریانى پیش آمد. ولید به آن حضرت گفت : من در زبان از تو گویاترم ، و سر نیزه من از سر نیزه تو تیزتر است . و من بهتر از تو مى توانم دشمن را به عقب برانم !!!
على - علیه السلام - فرمود: ساکت شو! تو یک نفر فاسق هستى . خداوند در این باره ، آیه فوق را نازل کرد. در الغدیر (۸۰)، آن را از ده جا نقل کرده است . براى نمونه رجوع شود به تفسیر نیشابورى و ابن کثیر.

Zugriffe: 2380