آیات قیامت ، در قرآن مجید از یک نظر به دو قسم تقسیم مى شوند؛ آیاتى که مى گویند: قیامت ممکن است و امر محالى نیست . و آیاتى که مى گویند قیامت ضرورى است و باید باشد. و اگر نباشد، نظام خلقت ناقص است . و حکمت و عدالت خداوند محدوش مى شود. و چون نظام خلقت ناقص نیست و خدشه در عدالت و حکمت خداوند محال است ، پس باید آخرت ، قیامت و بهشت و جهنم باشد. و ما بحول الله ، به نحو ترتیب ، هر دو قسمت از آیات را بررسى خواهیم کرد.

Zugriffe: 2456